Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PFRON okre­ślił zasa­dy roz­li­czeń pro­jek­tów koń­czą­cych się w mar­cu 2020 dla NGO

PFRON nowe 2017x400Komu­ni­kat ws. zadań zle­ca­nych dla NGO

Komu­ni­kat Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych reali­zu­ją­cych zada­nia zle­ca­ne na pod­sta­wie art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­rych umo­wy z Fun­du­szem koń­czą się do dnia 31 mar­ca 2020 r.

 

Fun­dusz opra­co­wu­je roz­wią­za­nia, któ­re umoż­li­wią orga­ni­za­cjom pozarządowym:

  • roz­li­cze­nie umów w sytu­acji nie­zre­ali­zo­wa­nia zało­żo­nej na marzec 2020 r. wiel­ko­ści wspar­cia lub zapla­no­wa­nych dzia­łań, a tym samym nie­osią­gnię­cia wskaź­ni­ków okre­ślo­nych w umo­wie, bez koniecz­no­ści zwro­tu środ­ków wydat­ko­wa­nych na uza­sad­nio­ne kosz­ty pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści
    lub
  • zre­ali­zo­wa­nie w póź­niej­szym ter­mi­nie dzia­łań zapla­no­wa­nych w pro­jek­tach na marzec 2020 r.

Warun­ki reali­za­cji wspo­mnia­nych roz­wią­zań będą indy­wi­du­al­nie usta­la­ne w poro­zu­mie­niach zawie­ra­nych pomię­dzy PFRON a orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi po zakoń­cze­niu okre­ślo­nych w umo­wach ter­mi­nów reali­za­cji pro­jek­tów albo okre­sów dofi­nan­so­wa­nia projektów.