Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

XLIV Ogól­no­pol­ski Zlot „Bądź tury­stą w swo­im mieście”

Poznań  1 marzec 2020 rok (nie­dzie­la). REGU­LA­MIN

Orga­ni­za­tor Zlo­tu: Pol­skie Towa­rzy­stwo Tury­stycz­no – Kra­jo­znaw­cze Oddział Śro­do­wi­sko­wy Poznań-Nowe Mia­sto im. Fran­cisz­ka Jaśkowiaka

Współ­pra­ca i wspar­cie: Mia­sto Poznań

Zespół Szkół Mistrzo­stwa Spor­to­we­go nr 2 w Poznaniu

Koman­dor Zlo­tu: Euge­niusz JACEK

Kie­row­nic­two Zlotu:

Zastęp­cy Koman­do­ra — Jan Michal­ski; Zby­sław Kaczmarek

Kwa­ter­mi­strzo­wie — Bar­tło­miej Czerwiński

Sekre­ta­riat — Maria Pelińska 

Skarb­ni­cy  — Hen­ryk Peliń­ski; Ewa Maciejewska

Wery­fi­ka­cja OTP i KOT — Romu­ald Kró­lak; Janusz Przybył

Kon­kur­sy — Iwo­na Kubiak; Paweł Kubiak

Tra­sy Zlotu:

1.Trasa nr I „STA­RO­MIEJ­SKA” — tra­sa pie­szaSTART: godz. 10.00 Poznań (sprzed pomni­ka 15 Puł­ku Uła­nów Poznań­skich ul. Lud­gar­dy) –  Sta­ry Rynek (zwie­dza­nie  Wiel­ko­pol­skie­go Muzeum Woj­sko­we­go) — Sol­na – Ale­je Nie­pod­le­gło­ści do mety. Oko­ło 5 km. Kie­row­nic­two tra­sy: Janusz Przybył.

2.Trasa nr II „BAM­BRÓW POZNAŃ­SKICH” — tra­sa pie­sza. START: godz. 10.00 Poznań (Plac Ber­nar­dyń­ski przy przy­stan­ku tram­wa­jo­wym) –  Muzeum Bam­brów Poznań­skich (zwie­dza­nie Muzeum) — Sta­ry Rynek  — Sol­na  — Al. Nie­pod­le­gło­ści do mety.  Oko­ło 5 km.  Kie­row­nic­two tra­sy: Hali­na Bukow­ska; Bar­ba­ra Fint­zel; Kry­styn Bukowski.

 3.Trasa nr III „CYTA­DE­LOW­CÓW” — tra­sa pie­sza. START: godz. 10.00 Poznań (Sta­cja PKP Gar­ba­ry sprzed pocze­kal­ni) – Cyta­de­la (zwie­dza­nie Muzeum Uzbro­je­nia) — Ale­je Nie­pod­le­gło­ści do mety. Oko­ło 5 km. Kie­row­nic­two tra­sy: Romu­ald Szu­ka­ła; Wła­dy­sław Bezler. 

4.Trasa nr IV „ŚLA­DA­MI DAW­NEJ KOLEI PKP” – tra­sa rowerowa.

START: godz. 9.30 Poznań (sta­cja począt­ko­wa kolej­ki „Mal­tan­ka” na Mal­cie) – Char­to­wo – Os. Powstań Naro­do­wych – Al. Nie­pod­le­gło­ści  Oko­ło 20 km.  Kie­row­ni­cy tra­sy: Kata­rzy­na Wie­czo­rek; Zdzi­sław Zawal.

5.Trasa nr V dowol­na „SAMO­DZIEL­NA”. Tra­sa dla samo­dziel­nych grup tury­stów, któ­re win­ny się zgło­sić na mecie naj­póź­niej do godz. 13:00.

Wszyst­kie tra­sy są przy­sto­so­wa­ne dla osób niepełnosprawnych.

 Meta Zlotu:

Zespół Szkół Mistrzo­stwa Spor­to­we­go Nr 2 w Pozna­niu, al. Nie­pod­le­gło­ści 32.

Meta czyn­na w godz. od 11:30 do 14:00

Prze­wod­nic­two:

Gru­py na tra­sach I; II; III; będą pro­wa­dzo­ne przez prze­wod­ni­ków z Koła PTTK im. Mar­ce­le­go Mot­te­go w Poznaniu.

 Zgło­sze­nia udziału:

Zgło­sze­nia indy­wi­du­al­ne i zbio­ro­we (koniecz­na lista zgła­sza­nych osób) będą przyj­mo­wa­ne: mailo­wo: eugeniuszjacek.1@wp.pl do godz. 18.00, do dnia 27.02.2020r.

Koniecz­nie podaj numer tra­sy przy zgło­sze­niu uczestnictwa!!!!!

Po ter­mi­nie zgło­szeń nie przyjmujemy!!!!!!

Wpła­ty przyj­mu­je­my na mecie Zlotu!!!!!!

 Odpłat­ność uczest­ni­ka i świad­cze­nia organizatorów:

10,- zł od oso­by;  opie­kun dru­ży­ny szkol­nej bie­rze udział bez­płat­nie. Wpi­so­we moż­na wpła­cić w sie­dzi­bie Oddzia­łu lub na mecie zlo­tu. W ramach tej opła­ty każ­dy uczest­nik otrzymuje:

        — zna­czek zlotowy

        — cie­pły posi­łek oraz her­ba­tę lub kawę na mecie

       — bez­płat­ne zwie­dza­nie  muzeum znaj­du­ją­ce­go się na danej trasie

 Prze­wi­dzia­ne są pucha­ry dla naj­licz­niej­szych dru­żyn, nagro­dy rze­czo­we
w kon­kur­sach spraw­no­ścio­wych; kon­kur­sie wie­dzy o Pozna­niu. Kon­kurs wie­dzy o Pozna­niu w for­mie testu odbę­dzie się o godz. 13.15 w Sali nr. 14.

Uwa­ga! W przy­pad­ku zgło­szeń po  poda­nym ter­mi­nie, orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie pra­wo do nie zapew­nie­nia peł­nych świad­czeń. Wszy­scy muszą  wyko­ny­wać pole­ce­nia kie­row­ni­ków tras i prze­wod­ni­ków. Każ­da dru­ży­na win­na posia­dać aptecz­kę. Każ­dy uczest­nik ubez­pie­cza się we wła­snym zakre­sie oprócz człon­ków PTTK z opła­co­ną skład­ką za 2020 rok. W ramach Zlo­tu odbę­dzie się pod­su­mo­wa­nie Mło­dzie­żo­we­go Kon­kur­su Kra­jo­znaw­cze­go „Pozna­je­my Ojcowiznę”.

 ŻYCZY­MY SŁO­NECZ­NEJ POGODY!