Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­do­len­cje

kondolencje 12Zawia­mia­my, że 22 stycz­nia 2020 roku
zmarł w wie­ku 80 lat
Marian Baczyń­ski 
Czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzroku.

Łączy­my się w żalu z Rodziną

Kole­żan­ki i Kole­dzy z SIW i KSON