Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­do­len­cje

kondolencje12aNaszej Kole­żan­ce i Wolontariuszce 

Kry­si Lich­tan­skiej naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współczucia

z powo­du śmier­ci ŚP. Mamy

Kazi­mie­ry Jóźwik 

skła­da­ja kole­żan­ki i kole­dzy z KSON