Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świą­tecz­na roz­mo­wa o tra­dy­cji i zwy­cza­jach Świąt Boże­go Narodzenia

poster ROZx200Roz­mo­wa o świą­tecz­nych tra­dy­cjach i zwy­cza­jach z Panem Hen­ry­kiem Dumi­nem — znaw­cą tra­dy­cji świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz z Panią Felik­sa Cier­lik ponad osiem­dzie­się­cio­let­nią miesz­kan­ką Rzę­sin w gmi­nie Gry­fów Śląski.

http://radiokson.pl/index.php/23-audycje/proo-rozmowy-o-regionie/376–24-12–2019-swiateczna-rozmowa-o-tradycji-i-zwyczajach-swiat-bozego-narodzenia

http://radiokson.pl/

KSON www stopka proo niwx600