Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poszu­ku­je­my rekru­te­rów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do udzia­łu w projekcie

logo stabilne zatrudnienieW związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu “Od sta­ży­sty do spe­cja­li­sty…” reali­zo­wa­ne­go w ramach pro­gra­mu PFRON “Sta­bil­ne zatrud­nie­nie — oso­by nie­peł­no­spraw­ne w admi­ni­stra­cji i służ­bie publicz­nej” poszu­ku­je­my osób do pro­wa­dze­nia rekrutacji

Bene­fi­cjen­tów (sta­ży­stów) pro­jek­tu /staże odby­wać się będą w Dol­no­ślą­skim Urzę­dzie Wojewódzkim/. Wyma­ga­nia: komu­ni­ka­tyw­ność, kre­atyw­ność, mile widzia­na zna­jo­mość pro­ble­ma­ty­ki akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i kon­tak­ty w tym śro­do­wi­sku. Ofe­ru­je­my bar­dzo dobre wyna­gro­dze­nie, uza­leż­nio­ne od wyni­ków pra­cy. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o jak naj­szyb­sze prze­sła­nie CV na adres: koordynator@kson.pl. wraz z klau­zu­lą “Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez KAR­KO­SNO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH w celach rekru­ta­cji, zgod­nie z Usta­wa z dnia 29.08.1997 o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” oraz “Wyra­żam zgo­dę na wysy­ła­nie infor­ma­cji pocz­tą elek­tro­nicz­ną do celów zwią­za­nych z rekru­ta­cją zgod­nie z prze­pi­sa­mi art. 10 ust. 2 usta­wy z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną”. Skon­tak­tu­je­my się w wybra­ny­mi osobami.

Wię­cej info nt. pro­jek­tu na www.kson.pl

https://ogloszenia.ngo.pl/314206-poszukujemy-rekruterow-osob-z-niepelnosprawnosciami-do-udzialu-w-projekcie.html