Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogło­sze­nie o nabo­rze Uczest­ni­kó­w/-czek pro­jek­tu II nabór

logo stabilne zatrudnienieUprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 02 stycz­nia 2020r. roz­po­czy­na­my II rekru­ta­cję do pro­jek­tu „OD STA­ŻY­STY DO SPE­CJA­LI­STY:  AKTY­WI­ZA­CJA ZAWO­DO­WA OSÓB Z NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCIA­MI POPRZEZ STA­ŻE W ADMI­NI­STRA­CJI PUBLICZ­NEJ”. Doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne moż­na skła­dać do dnia 10 stycz­nia 2020r. – oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jek­tu (os. Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra 10.00–16.00)  lub mailo­wo (ska­ny wypeł­nio­nych i pod­pi­sa­nych for­mu­la­rzy w for­ma­cie pdf. na adres: koordynator@kson.pl. — w tytu­le pro­szę wpi­sać „rekru­ta­cja Sta­bil­ne zatrud­nie­nie 2”). W razie pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu mailo­we­go koordynator@kson.pl  lub tele­fo­nicz­nie 800700025 (bez­płat­na info­li­nia).   Szcze­gó­ły tutaj….

PFRON nowe 2017x600