Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzia­łal­ność orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na rzecz osób niepełnosprawnych

poster ROZx200Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Sta­ni­sław Schu­bert opo­wia­da o pro­jek­tach pro­za­trud­nie­nio­wych, kie­ro­wa­nych do osób nie­peł­no­spraw­nych, reali­zo­wa­nych w ramach nowych dzia­łań Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/23-audycje/proo-rozmowy-o-regionie/358‑2019-12–12-dzialalnosc-organizacji-pozarzadowych-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600