Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

zDol­ne NGO nagrodzone

zDolneNGO1x400Wyróż­nie­nie dla KSON i Sto­wa­rzy­sze­nia  Ama­zo­nek i Osób z Cho­ro­bą Nowo­two­ro­wą w Zgorzelcu.

Po raz ósmy już wrę­czo­no wyróż­nie­nia i nagro­dy dla naj­lep­szych dol­no­ślą­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w ramach kon­kur­su zDol­ne NGO. Uro­czy­sta gala odby­ła się w Dol­no­ślą­skim Cen­trum Fil­mo­wym we Wro­cła­wiu  i uczest­ni­czył w niej wice­mar­sza­łek Mar­cin Krzyżanowski.

Wyróż­nie­nia wrę­cza­no w dwóch kate­go­riach: dla orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz na rzecz ich  akty­wi­za­cji społecznej.

Cela­mi kon­kur­su są przede wszyst­kim pro­mo­cja dzia­łań orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zwięk­sza­nie pre­sti­żu nagro­dzo­nych orga­ni­za­cji oraz pro­mo­cja wypra­co­wa­nych przez nie dobrych praktyk.

„Zale­ży nam na zachę­ca­niu do aktyw­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na rzecz akty­wi­za­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej tego śro­do­wi­ska — mówi wice­mar­sza­łek Mar­cin Krzyżanowski”.

Wśród kry­te­riów, według któ­rych przy­zna­wa­ne były wyróż­nie­nia są m.in.:

- nowa­tor­stwo i inno­wa­cyj­ność podej­mo­wa­nych  dzia­łań, a tak­że ich trwa­łość i cykliczność

- umie­jęt­ność pozy­ski­wa­nia środ­ków finan­so­wych i umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia współ­pra­cy z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi, spo­łecz­ny­mi i samorządami

- zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­no­ści lokal­nych w pro­wa­dzo­ne działania

To duże wyróż­nie­nie dla nas- mówi wice­pre­zes KSON Marek Dęb­ski, że z pośród ponad 11 tysię­cy dol­no­ślą­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i kil­ku­dzie­się­ciu zgło­szo­nych do kon­kur­su kan­dy­da­tur wybra­no 12 takich orga­ni­za­cji pośród, któ­rych zna­lazł się rów­nież KSON. Kate­go­ria, w któ­rej otrzy­ma­li­śmy wyróż­nie­nie, tj. rynek pra­cy dla osób nie­peł­no­spraw­nych jest od ponad 5 lat spe­cja­li­za­cją KSON‑u. W okre­sie tym, w bli­sko 10 regio­nal­nych lub ogól­no­pol­skich pro­jek­tach zak­ty­wi­zo­wa­li­śmy zawo­do­wo ponad 300 osób. Ich prze­bieg pra­cy zawo­do­wej jest moni­to­ro­wa­ny i wspie­ra­ny przez tre­ne­rów pra­cy i asy­sten­tów  na każ­dym  eta­pie  pra­cy zawo­do­wej nowo zatrud­nio­nej oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Otwie­ra­ją się tak­że pra­co­daw­cy prze­ko­nu­jąc się, że pra­cow­nik nie­peł­no­spraw­ny to rze­tel­na, kom­pe­tent­na, odpo­wie­dzial­na i nie­za­wod­na siła. Może i dla­te­go mię­dzy inny­mi w efek­cie naszych pro­jek­tów oko­ło 60 osób utrzy­ma­ło zatrud­nie­nie powy­żej 6 mie­się­cy. Pro­jek­ty te doty­czy­ły głów­nie bez­ro­bot­nych i poszu­ku­ją­cych pra­cy pra­cow­ni­ków ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, któ­rym naj­trud­niej było zna­leźć zatrud­nie­nie. Jest to zatem duży krok w kie­run­ku akty­wi­za­cji zawo­do­wej nie­peł­no­spraw­nych na otwar­tym ryn­ku pracy.

Nowe pro­jek­ty KSON reali­zo­wa­ne wspól­nie z PFRON w latach 2019–2020 „Sta­ży­sta-pra­cow­nik-spe­cja­li­sta” oraz „Od sta­ży­sty do spe­cja­li­sty” adre­so­wa­ne są do osób nie­peł­no­spraw­nych bez wzglę­du na gru­pę nie­peł­no­spraw­no­ści i to jest istot­na zmia­na w dotych­cza­so­wej prak­ty­ce pro­jek­to­wej. Będzie­my w ramach dwóch rów­no­cze­śnie reali­zo­wa­nych zadań finan­so­wa­li m.in. szko­le­nia zawo­do­we oraz płat­ne sta­że dla osób z wszyst­ki­mi stop­nia­mi nie­peł­no­spraw­no­ści- mówi Moni­ka Żak z KSON‑u koor­dy­na­tor pro­jek­tu. Doty­czy to jed­nak osób nie­za­trud­nio­nych, w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej, tj. dla kobiet do 60 roku życia, dla męż­czyzn do 65 roku życia. Łącz­nie musi­my zabez­pie­czyć — oko­ło 300 sta­ży­stów-pra­cow­ni­ków głów­nie na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, ślą­skie­go i dol­no­ślą­skie­go. Na Dol­nym Ślą­sku sta­że roz­pocz­ną się w lutym 2020 r. i odby­wać się będą w Urzę­dzie Woje­wódz­kim we Wro­cła­wiu oraz jed­nost­kach Stra­ży Gra­nicz­nej w Luba­niu i Szklar­skiej Porę­bie. To bar­dzo dobry kie­ru­nek dzia­ła­nia, bowiem dotych­czas admi­ni­stra­cja rzą­do­wa i samo­rzą­do­wa pono­si­ła znacz­ne kosz­ty wpłat na PFRON z tytu­łu nie­za­trud­nia­nia niepełnosprawnych.

War­to nad­mie­nić, że admi­ni­stra­cja rzą­do­wa i samo­rzą­do­wa to naj­po­waż­niej­si oprócz przed­się­bior­ców pra­co­daw­cy w Pol­sce. Pozo­sta­ją jesz­cze do wyko­rzy­sta­nia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi miej­sca pra­cy w Urzę­dach Miast, Gmin i Urzę­dach Mar­szał­kow­skich, tj. jed­nost­kach samo­rzą­du terytorialnego.

Miło też jest nam poin­for­mo­wać, że z sub­re­gio­nu jele­nio­gór­skie­go wyróż­nie­nie w kate­go­rii na rzecz akty­wi­za­cji spo­łecz­nej otrzy­ma­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Ama­zo­nek i Osób z Cho­ro­bą Nowo­two­ro­wą w Zgo­rzel­cu. Marek Dęb­ski mówił rów­nież o wyjąt­ko­wo cie­płej atmos­fe­rze spo­tka­nia, że pośród lau­re­atów były nie tyl­ko duże orga­ni­za­cje z wie­lo­let­nią tra­dy­cją, ale rów­nież mniej­sze, dopie­ro co star­tu­ją­ce, ale wszyst­kich jed­no­czy­ła chęć pomo­cy innym. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez  Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go odby­ło się w ramach obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­wych Dni Osób Niepełnosprawnych.