Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Fun­da­cja Inwa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Miło­sier­dzie” w Kaliszu

mi8x400Fun­da­cja Inwa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Miło­sier­dzie” w Kali­szu jest orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą dzia­ła­ją­cą od 1992 roku, któ­ra 2004 roku uzy­ska­ła sta­tus Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go. 

Od same­go począt­ku do dnia dzi­siej­sze­go spo­łecz­nie funk­cję Pre­ze­sa Zarzą­du peł­ni Pan Sta­ni­sław Bronz, czło­wiek cał­ko­wi­cie odda­ny dzia­łal­no­ści na rzecz śro­do­wi­ska osób niepełnosprawnych.

W okre­sie 27 lat dzia­łal­no­ści zre­ali­zo­wa­no wie­le zadań na rzecz śro­do­wi­ska osób niepełnosprawnych.

Głów­nym celem orga­ni­za­cji jest pro­wa­dze­nie 7 Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej na tere­nie Połu­dnio­wej Wiel­ko­pol­ski sku­pia­ją­cych oko­ło 250 nie­peł­no­spraw­nych osób i zatrud­nia­jąc 101 pra­cow­ni­ków o wyso­kich kwalifikacjach.

 Poprzez spo­tka­nia z posła­mi uczest­ni­czą­cy­mi w  komi­sjach sej­mo­wych Fun­da­cja sta­ra się wpły­wać na kształt ustaw sej­mo­wych doty­czą­cych śro­do­wi­ska nie­peł­no­spraw­nych uchwa­la­nych przez sejm. Z ini­cja­ty­wy fun­da­cji odby­ło się rów­nież sze­reg kon­fe­ren­cji, semi­na­riów i szko­leń, rów­nież międzynarodowych.

Fun­da­cja “Miło­sier­dzie” jest ini­cja­to­rem i reali­za­to­rem spar­ta­kiad spor­to­wych, raj­dów, imprez edu­ka­cyj­no — inte­gra­cyj­nych, kon­kur­sów pla­stycz­nych, wystaw, pre­zen­ta­cjI i przeglądów.

W 2003 r. Fun­da­cja pod­pi­sa­ła umo­wę o współ­pra­cy z dwo­ma orga­ni­za­cja­mi z Nie­miec, a wymia­na naby­tych doświad­czeń jest korzyst­na dla obu stron. Nie­miec­ki part­ner prze­ka­zał Fun­da­cji pojaz­dy oraz sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny i wypo­sa­że­nie pra­cow­ni tera­peu­tycz­nych w pro­wa­dzo­nych przez Fun­da­cję pla­ców­kach reha­bi­li­ta­cyj­nych. W ramach part­ner­stwa mia­ła miej­sce rów­nież dwu­stron­na wymia­na pra­cow­ni­ków,  któ­rej celem było  wza­jem­ne zapo­zna­nie się kadry z nowo­cze­sny­mi for­ma­mi i meto­da­mi akty­wi­za­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej osób niepełnosprawnych.

Wszyst­kie dzia­ła­nia pro­wa­dzo­ne przez Fun­da­cję podej­mo­wa­ne są w ramach ofert na reali­za­cję zadań z zakre­su pomo­cy spo­łecz­nej ogła­sza­nych przez samo­rzą­dy powia­tów na któ­rych tere­nie znaj­du­ją się pla­ców­ki reha­bi­li­ta­cyj­ne pro­wa­dzo­ne przez fun­da­cję oraz na szcze­blu woje­wódz­kim i centralnym.

Oprócz wymie­nio­nych dzia­łań reali­zo­wa­nych we współ­pra­cy z orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej Fun­da­cja rok­rocz­nie orga­ni­zu­je sze­reg pomniej­szych imprez edu­ka­cyj­no – kul­tu­ral­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych: wystaw prac pla­stycz­nych, eks­po­no­wa­nych mię­dzy inny­mi w Mini­ster­stwie Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Sej­mie i Sena­cie RP, udział w spek­ta­klach teatral­nych, sean­sach fil­mo­wych, pre­zen­ta­cjach arty­stycz­nych i muzycz­nych itp. Zor­ga­ni­zo­wa­no rów­nież sze­reg wycie­czek kra­jo­znaw­czych na tere­nie kra­ju i zagranicą.

Licz­ba osób nie­peł­no­spraw­nych uczest­ni­czą­cych w róż­ne­go rodza­ju impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję prze­cięt­nie wyno­si­ła, w zależ­no­ści od cha­rak­te­ru dzia­łań, od 100 do aż 1000 osób niepełnosprawnych

War­tym pod­kre­śle­nia jest fakt, że pod­pi­sa­na w 2003 r. umo­wa o part­ner­stwie z orga­ni­za­cja­mi z Nie­miec, jak i ści­sły kon­takt z orga­ni­za­cją IMF z Austrii, zaczę­ły przy­no­sić widocz­ne efek­ty w posta­ci dzia­łań inte­gra­cyj­nych, spor­to­wych i kul­tu­ral­nych o  mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne z Pol­ski mia­ły moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kil­ku edy­cjach Bie­gu szta­fe­to­we­go nie­peł­no­spraw­nych po Euro­pie, Deca­th­lo­nach orga­ni­zo­wa­nych poza gra­ni­ca­mi kra­ju oraz dzia­ła­niach inte­gra­cyj­no — spor­to­wych w Dil­lin­gen i Nor­dlin­genn w Bawa­rii. Fun­da­cja rów­nież gości­ła eki­py zagra­nicz­nych nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców  i arty­stów na kil­ku ogól­no­pol­skich spar­ta­kia­dach, halo­wych mistrzo­stwach w lek­kiej atle­ty­ce i kon­kur­sach plastycznych.

Dzia­ła­nia te, obser­wo­wa­ne i komen­to­wa­ne przez media zagra­nicz­ne, pozwo­li­ły zazna­czyć i odno­to­wać w zjed­no­czo­nej Euro­pie obec­ność pol­skich orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się reha­bi­li­ta­cją osób niepełnosprawnych.