Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dbaj o wzrok

poster SZDx200Dbaj o wzrok – Na co nara­żo­ne są nasze oczy? Dla­cze­go nie moż­na kupo­wać oku­la­rów w mar­ke­tach? Kim jest opto­me­try­sta i czym jego pra­ca róż­ni się od pra­cy opty­ka, lub oku­li­sty? To w pro­gra­mie wyja­śni Justy­na Nater, opto­me­tryst­ka i autor­ka blo­ga Dbaj o wzrok, któ­ry jest jed­ną z naj­więk­szych w Inter­ne­cie skarb­nic wie­dzy dla tych, któ­rzy nie chcą zapo­mi­nać o profilaktyce.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/21-audycje/proo-szlachetne-zdrowie/323‑2019-11–07-dbaj-o-wzrok

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600