Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dia­be­ty­cy

poster SZDx200O pro­ble­mach dia­be­ty­ków, z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Cukrzy­cy, pod­czas uro­czy­stej gali w Jele­niej Górze, mówi­li: pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków dzia­ła­ją­ce­go przy Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych – Wal­de­mar Wiśniew­ski, Sta­ni­sław Schu­bert – pre­zes KSON, wice­pre­zy­dent Jele­niej Góry – Janusz Łycz­ko oraz człon­ko­wie śro­do­wi­ska dia­be­ty­ków z Luba­nia, Mier­ska i Zgorzelca.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/21-audycje/proo-szlachetne-zdrowie/312‑2019-10–29-diabetycy

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600