Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czar­ny Teatr

poster MZDx200W dniu 22 paź­dzier­ni­ka w MDK „Muflon” odby­ła się pre­mie­ra spek­ta­klu „Czar­no to widzę” w wyko­na­niu uczniów Zespo­łu Szkół Kato­lic­kich u św. Pan­kra­ce­go i dzie­ci ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Światełko”.Na ante­nie Radia KSON poroz­ma­wia­my z akto­ra­mi, twór­ca­mi i ani­ma­to­ra­mi Czar­ne­go Teatr. Co spra­wi­ło że tak mło­dzi wyko­naw­cy podej­mu­ją tak poważ­ne tema­ty? Odpo­wiedź znaj­dzie­cie w ramach naszych audy­cji proobywatelskich.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/20-audycje/proo-moim-zdaniem/306‑2019-10–22-czarny-teatr

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600