Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Miej­sce osób nie­peł­no­spraw­nych w prze­strze­ni społecznej

TWK logoPol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem Oddział Woje­wódz­ki we Wro­cła­wiu zapra­sza na

XLIII kon­fe­ren­cję Nauko­wą na temat Miej­sca osób nie­peł­no­spraw­nych w prze­strze­ni spo­łecz­nej w ramach obcho­dów Ogól­no­kra­jo­we­go Dnia Reha­bi­li­ta­cji Dziecka.