Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sudek, Fun­ke, Drtikol…

BWA J. Sudek Po deszczux400Wer­ni­saż: 9 sierp­nia (pią­tek), godz. 18:00
Wysta­wa potrwa do 28 wrze­śnia 2019 r.
Kura­tor­ki: Joan­na Mie­lech, Lucie Mlynářová

Josef Sudek, Jaro­mir Fun­ke i Fran­ti­šek Drti­kol nale­żą do naj­waż­niej­szych foto­gra­fów XX wie­ku.
W Pol­sce ich wysta­wy to rzadkość.

W BWA zapre­zen­tu­je­my prze­kro­jo­wą wysta­wę naj­wyż­szej kla­sy arty­stów cze­skiej foto­gra­fii. Będzie to wybór z naj­więk­szej pry­wat­nej kolek­cji w Cze­chach – PPF Art w Pra­dze. Dzię­ki wysta­wie będzie­my mogli prze­śle­dzić histo­rię cze­skiej foto­gra­fii w pra­cach arty­stów tej ran­gi co wspo­mnie­ni Sudek, Fun­ke i Drti­kol oraz m.in. Jaro­slav Rös­sler. Od naj­star­szych dzie­więt­na­sto­wiecz­nych albu­mi­nów, poprzez foto­gra­fię pik­to­rial­ną, kon­struk­ty­wi­stycz­ną, eks­pe­ry­men­tal­ną aż po foto­gra­fię współ­cze­sną (cze­ską i słowacką).

Jed­ną z naj­cen­niej­szych czę­ści kolek­cji PPF Art jest zbiór foto­gra­fii Jose­fa Sud­ka. Na wysta­wie zoba­czy­my 21 jego prac z róż­nych cykli: „ Z okna mojej pra­cow­ni”, “Ogród Roth­may­era”, “Wspo­mnie­nia”, “Szkla­ne labi­ryn­ty”, “Św. Wit”, foto­gra­fie drzew, mar­twe natu­ry i pano­ra­my. Na wysta­wie zapre­zen­tu­je­my tak­że kobie­ce akty – Fran­ti­ška Drti­ko­la z lat 30. oraz este­ty­zu­ją­ce uję­cia z lat 90. Sło­wa­ka Tono Sta­no. Współ­cze­sną foto­gra­fię cze­ską repre­zen­tu­ją insce­ni­zo­wa­ne por­tre­ty Iva­na Pin­ka­vy oraz pra­ce Vac­láva Jiráska wyko­na­ne tra­dy­cyj­ną meto­dą, z naj­wyż­szą dba­ło­ścią o inten­syw­ność prze­ka­zu.
Wysta­wa będzie praw­dzi­wą ucztą dla miło­śni­ków foto­gra­fii. Dzię­ki niej uzy­ska­my moż­li­wość spoj­rze­nia na histo­rię tej dzie­dzi­ny sztu­ki zarów­no cało­ścio­wo, jak i poprzez twór­czość poszcze­gól­nych autorów.

Arty­ści pre­zen­to­wa­ni na wysta­wie: Josef Bar­tu­ška, Ladi­slav Emil Ber­ka, Rudolf Bru­ner-Dvo­řák, Fran­ti­šek Drti­kol, Fran­ti­šek Fri­drich, Jaro­mír Fun­ke, Ale­xandr Hac­ken­sch­mied, Miro­slav Hák, Vác­lav Jirásek, Běla Kolářo­vá, Jan Lau­sch­mann, Adolf Novák, Ivan Pin­ka­va, Jaro­slav Rös­sler, Dra­ho­mír Růži­čka, Bohu­mil Šťast­ný, Tono Sta­no, Josef Sudek.

Wysta­wa “Sudek, Fun­ke, Drti­kol…” jest czę­ścią pro­jek­tu “Ener­gea”.
Orga­ni­za­tor pro­jek­tu: Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze. Dyrek­tor: Luiza Laskow­ska. Part­ner: Oblast­ní gale­rie Libe­rec. Dyrek­tor: Jan Ran­dáček.
Pro­jekt “Ener­gea” jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Pro­gra­mu Inter­reg V‑A Repu­bli­ka Cze­ska – Pol­ska 2014 – 2020, środ­ków budże­tu pań­stwa za pośred­nic­twem Euro­re­gio­nu Nysa oraz Mia­sta Jele­nia Góra.

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com
'bwa@jeleniagora.pl'

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, w soboty w godz. 10:00 - 16:00.

Działalność BWA jest finansowana z budżetu Miasta Jeleniej Góry.