Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowa ini­cja­ty­wa PFRON – sta­że zawo­do­we w admi­ni­stra­cji publicznej

PFRON nowe 2017x400Pre­zes Zarzą­du PFRON Mar­le­na Maląg pod­czas kon­fe­ren­cji w Mini­ster­stwie Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej przed­sta­wi­ła zało­że­nia nowe­go modu­łu pro­gra­mu „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie – oso­by nie­peł­no­spraw­ne w admi­ni­stra­cji i służ­bie publicz­nej”. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych mia­ło na celu pro­mo­cję pro­gra­mu i zachę­ce­nie admi­ni­stra­cji rzą­do­wej do skła­da­nia dekla­ra­cji przy­ję­cia na staż osób z niepełnosprawnościami. 

W kon­fe­ren­cji pod patro­na­tem Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Krzysz­to­fa Michał­kie­wi­cza udział wzię­li dyrek­to­rzy gene­ral­ni mini­sterstw i urzę­dów. Tema­tem spo­tka­nia były sta­że zawo­do­we w admi­ni­stra­cji, pro­wa­dzą­ce do akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób z niepełnosprawnościami. 

– Mamy dziś w Pol­sce histo­rycz­nie naj­niż­szy poziom bez­ro­bo­cia. Jest to ogrom­na szan­sa tak­że na zwięk­sze­nie pozio­mu zatrud­nie­nia wśród osób nie­peł­no­spraw­nych. Waż­ne jest, aby ofe­ro­wa­ne im miej­sca pra­cy były przy­ja­zne i dosto­so­wa­ne do ich potrzeb, a zatrud­nie­nie mia­ło cha­rak­ter sta­bil­ny. Nie­zmier­nie cie­szę się z każ­dej ini­cja­ty­wy, któ­ra może się do tego przy­czy­nić – pod­kre­ślił Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Krzysz­tof Michałkiewicz.

Mini­ster Krzysz­tof Michał­kie­wicz mówił rów­nież, że dzia­ła­nia obję­te pro­gra­mem „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie” są czę­ścią pro­gra­mu rzą­do­we­go „Dostęp­ność Plus 2018–2025”, zakła­da­ją­ce­go eli­mi­na­cję barier w dostę­pie osób nie­peł­no­spraw­nych do zatrudnienia.

Z kolei Pre­zes Zarzą­du PFRON Mar­le­na Maląg wska­za­ła na zale­ty nowe­go modu­łu „Sta­że zawo­do­we”, któ­ry dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi jest szan­są na uzu­peł­nie­nie kwa­li­fi­ka­cji i zdo­by­cie doświad­cze­nia zawo­do­we­go. Akcen­to­wa­ła przy tym rolę współ­pra­cy zarów­no insty­tu­cji admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, jak i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. – Liczy­my na zaan­ga­żo­wa­nie insty­tu­cji admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i zło­że­nie dekla­ra­cji przy­ję­cia na sta­że osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – wyja­śnia­ła pre­zes Mar­le­na Maląg. – Dobrze zda­je­my sobie spra­wę, że aby zmie­nić sytu­ację osób nie­peł­no­spraw­nych na ryn­ku pra­cy, nale­ży two­rzyć sku­tecz­ne i sys­te­mo­we roz­wią­za­nia. Jestem prze­ko­na­na, że dobrym efek­tem nasze­go pro­gra­mu będzie zna­le­zie­nie cie­ka­wej i satys­fak­cjo­nu­ją­cej pra­cy przez oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – mówi­ła. Według Mar­le­ny Maląg doce­lo­wo ze sta­ży ofe­ro­wa­nych w całym okre­sie reali­za­cji pro­gra­mu ma sko­rzy­stać 600 osób z niepełnosprawnością.

Pro­gram „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie”, obec­nie reali­zo­wa­ny w ramach dwóch modu­łów, obej­mu­je już nie tyl­ko zatrud­nie­nie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, ale rów­nież sta­że zawo­do­we. Moduł I „Insty­tu­cje” jest adre­so­wa­ny do orga­nów i insty­tu­cji wyko­nu­ją­cych zada­nia z zakre­su admi­ni­stra­cji publicz­nej, jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych insty­tu­cji kul­tu­ry, któ­re w ramach pro­gra­mu zatrud­nią oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Adre­sa­ta­mi modu­łu II „Sta­że zawo­do­we” są orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, któ­re przy­stę­pu­jąc do pro­gra­mu, przy­go­tu­ją i skie­ru­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne na staż zawo­do­wy w admi­ni­stra­cji rządowej.

Dofi­nan­so­wa­nie w ramach nowe­go modu­łu „Sta­że zawo­do­we” obej­mu­je licz­ne dzia­ła­nia akty­wi­za­cyj­ne, m.in. przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu roz­wo­ju zawo­do­we­go dla oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, doradz­two zawo­do­we, wspar­cie w uzy­ska­niu kwa­li­fi­ka­cji (umie­jęt­no­ści) zawo­do­wych oraz pra­cow­ni­czych poprzez reali­za­cję kur­sów, warsz­ta­tów i szko­leń zawo­do­wych. Rów­nie istot­ne są wspar­cie asy­sten­ta (tre­ne­ra pra­cy), pokry­cie kosz­tów dojaz­dów, wypła­ta sty­pen­dium dla oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią skie­ro­wa­nej na staż zawo­do­wy. Ponad­to dofi­nan­so­wa­nie może zostać prze­zna­czo­ne na szko­le­nia i warsz­ta­ty dla pra­cow­ni­ków insty­tu­cji, w zakre­sie umie­jęt­no­ści współ­pra­cy z oso­ba­mi niepełnosprawnymi.

Sta­ży­ści z nie­peł­no­spraw­no­ścią zosta­ną zre­kru­to­wa­ni i przy­go­to­wa­ni do wyma­gań zgło­szo­nych przez insty­tu­cje sta­no­wisk sta­żo­wych przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we wyło­nio­ne przez PFRON w ramach kon­kur­su. Warun­kiem powo­dze­nia pro­gra­mu „Sta­bil­ne zatrud­nie­nie” jest zade­kla­ro­wa­nie przez insty­tu­cje admi­ni­stra­cji rzą­do­wej miejsc sta­żo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych w poszcze­gól­nych orga­nach admi­ni­stra­cji rządowej.