Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Apel o wspar­cie — Miłkowianie

MiłkowianieZwra­cam się z proś­bą o roze­sła­nie Ape­lu o Wspar­cie nasze­go pod­mio­tu tj. Sto­wa­rzy­sze­nia Koła Gospo­dyń “Mił­ko­wia­nie” do innych orga­ni­za­cji, a tak­że firm i instytucji.

“Mił­ko­wia­nie” pro­szą o prze­ka­za­nie fan­tów w posta­ci mate­rial­nej lub finan­so­wej na orga­ni­za­cję lote­rii w cza­sie Nocy Świę­to­jań­skiej dnia 23-06-2019.
W załą­cze­niu apel.

Z góry dzię­ku­ję za współpracę.

Pozdra­wiam

OWES dla sub­re­gio­nu jeleniogórskiego

Mag­da­le­na Pabian
690–095-540

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds