Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

STO­WA­RZY­SZE­NIE NIE­DO­SŁY­SZĄ­CYCH LIRA

Lira logoSto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych „Lira” powsta­ło w roku 2010. Zaj­mu­je­my się popra­wą jako­ści życia osób z nie­do­słu­chem. Isto­tą nasze­go dzia­ła­nia jest pomoc ludziom nie­do­sły­szą­cym stąd nasz apel.

Nasze Sto­wa­rzy­sze­nie, aby nadal ist­nieć i spraw­nie poma­gać oso­bom z nie­do­słu­chem musi zawal­czyć o więk­sze gro­no. Wiem z wła­sne­go doświad­cze­nia jak trud­no z takim scho­rze­niem jakie posia­da­my funk­cjo­no­wać w społeczeństwie.

Pro­za­icz­ne czyn­no­ści takie jak spra­wy urzę­do­we albo zaku­py ura­sta­ją do ran­gi pro­ble­mu. Tym bar­dziej nie powin­ni­śmy zamy­kać się w czte­rech ścia­nach, ale wyjść do ludzi. Może­my żyć jak ludzie w peł­ni spraw­ni prze­ła­mu­jąc barie­ry w jakich zamy­ka nas cho­ro­ba .Będąc w Sto­wa­rzy­sze­niu mamy szan­sę poznać ludzi takich jak my, wymie­nić się doświad­cze­nia­mi .Mamy szan­sę uczest­ni­czyć w róż­nych wyjaz­dach, spo­tka­niach inte­gra­cyj­nych .W naszym Sto­wa­rzy­sze­niu dzia­ła­ją mię­dzy inny­mi oso­by, któ­rym wsz­cze­pio­no implant .Pani Kry­sty­na , któ­ra mia­ła dwie ope­ra­cje tego typu wspo­mi­na jakim cudow­nym prze­ży­ciem było usły­sze­nie śpie­wu ptaków.

Ja sama jestem oso­bą nie­do­sły­szą­cą i uży­wam dwóch apa­ra­tów słu­cho­wych dla­te­go tym bar­dziej zale­ży mi żeby dotrzeć do osób takich jak ja .Będąc w gru­pie będzie nam łatwiej funk­cjo­no­wać i wspie­rać się wza­jem­nie. Będzie­my mogli reali­zo­wać swo­je marze­nia, roz­wi­jać się.

Dla­te­go też ser­decz­nie zapra­sza­my na nasze spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się w każ­dy dru­gi czwar­tek mie­sią­ca w sie­dzi­bie KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, w godzi­nach od 12:00 do 14:00. Nasz adres e‑mail: biuro@kson.pl Zapra­szam wszyst­kie chęt­ne oso­by, któ­re chcą coś zmie­nić w swo­im peł­nym tru­du życiu w ciszy.

Z powa­ża­niem Hen­ry­ka Jakońska