Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­STRZY­GNIĘ­CIE ZAPYTANIA

Zapy­ta­nie 03/04/2019

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył Dru­kar­nia W.Włostowski Laser-Graff i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na druk Biuletynu.

Zapy­ta­nie 02/04/2019

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył AD-REM Regi­na Chrze­ści­jań­ska i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na skład Biuletynu.