Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRA­CA-NIE­ZA­LEŻ­NOŚĆ-SUK­CES

Aktywizacja2 x400Ogło­sze­nie o nabo­rze Uczest­ni­ków pro­jek­tu “PRA­CA-NIE­ZA­LEŻ­NOŚĆ-SUK­CES: akty­wi­za­cja spo­łecz­no-zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 08 kwiet­nia 2019r.r. roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do pro­jek­tu. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie oraz zło­że­nie nastę­pu­ją­cych wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go Regu­la­mi­nu Rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie wraz z załącznikami.

Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty moż­na rów­nież pobrać w Biu­rze Pro­jek­tu. Pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne doku­men­ty nale­ży skła­dać do dnia 25 kwiet­nia 2019r.:
1. oso­bi­ście w Biu­rze pro­jek­tu 58–506 Jele­nia Góra, os. Robot­ni­cze 47a
2. pocztą/kurierem na adres jak wyżej (decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go)
3. dro­gą elek­tro­nicz­ną (ska­ny pod­pi­sa­nych doku­men­tów) na adres ema­il: koordynator@kson.pl

Na Pań­stwa pyta­nia odpo­wia­da­my:
- mailo­wo — pro­szę pisać na adres: koordynator@kson.pl lub
- tele­fo­nicz­nie — od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 11.00–15.00
- bez­płat­na info­li­nia 800 700 025.