Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­cert “Muzycz­ne Szczyty”

FilharmoniaDolnoslaskaJG logoSza­now­ni Państwo,

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kon­cert Muzycz­ne Szczy­ty, któ­ry odbę­dzie się w naj­bliż­szy pią­tek 15.03.2019.

Orkie­strę w swo­je 50-lecie pra­cy arty­stycz­nej popro­wa­dzi jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich dyry­gen­tów – Jerzy Sal­wa­row­ski.
Spe­cjal­na cena dla Człon­ków KSON to 20 zł.