Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja

“Uprzej­mie infor­mu­je­my, ze wyni­ki zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 02/01/2019, 03/01/2019, 04/01/2019 zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie www.kson.pl do dnia 22 lute­go br.”