Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Na Żuła­wy, na majów­kę z SIW!!!

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku orga­ni­zu­je wyciecz­kę na Żuła­wy od 01.05 do 04.05.2019 r.

żuławyPierw­szeń­stwo będą mie­li człon­ko­wie SIW‑u a następ­nie człon­ko­wie innych orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w KSON pod warun­kiem opła­co­nych skła­dek członkowskich.

Wyjazd 01 maja godzi­na 07:00 spod sie­dzi­by KSON‑u ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A powrót 04.maja 2019 r. Koszt niniej­szej impre­zy tury­stycz­nej 750 zł. Wpła­ty zalicz­ki w kwo­cie 400 zł. będzie przyj­mo­wać Czło­nek Zarzą­du SIW Kry­sty­na Binias od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 11:00 do13:00. Pozo­sta­łą kwo­tę do 15.04.2019 r.

Zalicz­ka nie pod­le­ga zwro­to­wi. Oso­ba rezy­gnu­ją­ca z uczest­nic­twa w wyciecz­ce zobo­wią­za­na jest do wska­za­nia oso­by, któ­ra weź­mie udział.

Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 2‑, 3‑osobowych i stu­dio-dwu­po­ko­jo­we ze wspól­ną łazienką.

Śnia­da­nia i obia­do-kola­cje w for­mie bufe­tu szwedz­kie­go będą w Hote­lu Fol­wark w miej­sco­wo­ści Kady­ny nie­da­le­ko Zale­wu i Mie­rzei Wiślanej.

Pro­gram zwie­dza­nia pod hasłem „Pozna­je­my kul­tu­rę Żuław”

1 Maja – po dotar­ciu do celu, zakwa­te­ro­wa­niu i obia­du-kola­cji spa­cer ze zwie­dza­niem oko­li­cy Mie­rzei Wiślanej.

2 Maja-Zwie­dza­nie Gdań­skiej Sta­rów­ki z przewodnikiem.

3 Maja- Kanał Elblą­ski – „Rejs po tra­wie” godz.11:00 do 13:00 Mal­bork zwie­dza­nie Muzeum Zam­ko­we z prze­wod­ni­kiem godz.14:00

4 Maja Po śnia­da­niu wra­ca­my do domu przez From­bork gdzie zwie­dza­my Pla­ne­ta­rium i Muzeum Kopernika

Koor­dy­na­to­rem powyż­szej wyciecz­ki jest Elż­bie­ta Bukat, któ­ra może udzie­lać infor­ma­cji dodat­ko­wych zwią­za­nych z wyjaz­dem we wtor­ki od 10.00 do 12.00 w sie­dzi­bie SIW.