Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cukrzy­ca, a terapia

CUKRZY­CA – EDU­KA­CJA TERA­PEU­TYCZ­NA DLA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ZAGRO­ŻO­NYCH LUB CHO­RU­JĄ­CYCH NA CUKRZYCĘ

W ramach pro­jek­tu ofe­ro­wa­ne są nastę­pu­ją­ce for­my wsparcia:

kson cukrzyca plakat

  • Edu­ka­cja pierw­szo­ra­zo­wa – dla osób z nowo­roz­po­zna­ną cukrzy­cą, któ­ra obej­mo­wać będzie pod­sta­wo­we infor­ma­cje o cukrzy­cy, jej kon­tro­li, przy­czy­nach i obja­wach bra­ku kon­tro­li gli­ke­mii oraz moż­li­wych obja­wach odle­głych powi­kłań cho­ro­by i spo­so­bach jej zapobiegania.

     

  • Zaję­cia reedu­ka­cyj­ne prze­zna­czo­ne dla cho­rych zmie­nia­ją­cych for­mę tera­pii, ze złą kon­tro­lą cukrzy­cy, epi­zo­da­mi cięż­kiej gli­ke­mii, z powi­kła­nia­mi, dla kobiet pla­nu­ją­cych zajść w ciążę.

  • Indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje z leka­rzem-dia­be­to­lo­giem, psy­cho­lo­giem i psychodietetykiem.

  • Pre­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez spe­cja­li­stów na temat epi­de­mio­lo­gii cukrzy­cy, pra­wi­dło­we­go żywie­nia, zna­cze­nia wysił­ku fizycz­ne­go w lecze­niu cukrzy­cy, włą­cza­nia pacjen­ta do aktyw­nej współ­pra­cy w pro­ce­sie samo­kon­tro­li i samoopieki.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w pro­jek­cie pro­szo­ne są o kon­takt tele­fo­nicz­ny 800 700 025 (bez­płat­na info­li­nia) lub oso­bi­sty z Biu­rem KSON – Osie­dle Robot­ni­cze 47A, Jele­nia Góra, w każ­dą śro­dę, w godzi­nach od 15.00 do 17.00. Ilość miejsc jest ograniczona!

Pro­jekt: „Pro­wa­dze­nie edu­ka­cji tera­peu­tycz­nej dla osób nie­peł­no­spraw­nych zagro­żo­nych lub cho­ru­ją­cych na cukrzy­cę” współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON będą­cych w dys­po­zy­cji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.