Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pierw­sza w euro­pie wyso­ko­gór­ska tra­sa turystyczna

trasa 4War­to dodać, że pomysł utwo­rze­nia Fun­du­szu Roz­wo­ju Tury­sty­ki Spo­łecz­nej zro­dził się mię­dzy morzem, a Karkonoszami.

Oto dzia­ła­cze PTTK z Gdań­ska przy wspar­ciu Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych roz­po­czę­li trud­ną dro­gę przez pro­ce­du­ry Sej­mo­we, któ­re mogą skoń­czyć się suk­ce­sem. To ozna­cza wię­cej pie­nię­dzy na roz­sąd­ne wydat­ki zwią­za­ne z orga­ni­zo­wa­niem tury­sty­ki i kra­jo­znaw­stwa tak­że w śro­do­wi­sku osób nie­peł­no­spraw­nych, senio­rów i rodzin wielodzietnych.

Ozna­cza to tak­że dobrą per­spek­ty­wę dla popra­wy funk­cjo­no­wa­nia schro­nisk gór­skich, tras tury­stycz­nych, sta­nic wod­nych i tego wszyst­kie­go co może słu­żyć tury­sty­ce w myśl zasa­dy, że ruch zastą­pić może wszyst­kie leki, ale żaden lek nie zastą­pi ruchu.

KSON PIERW­SZA W EURO­PIE WYSO­KO­GÓR­SKA TRA­SA TURY­STYCZ­NA DOSTO­SO­WA­NA DO POTRZEB OSÓB Z NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCIA­MI W KAR­KO­NO­SZACH O DŁU­GO­ŚCI 2 KM NA WYSO­KO­ŚCI OKO­ŁO 1400m n.p.m.

Tra­sa tury­stycz­na powsta­ła z inspi­ra­cji nie­peł­no­spraw­nych dol­no­ślą­za­ków w mon­ta­żu finan­so­wym środ­ków głów­nie cen­tra­li PFRON, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Ban­ku Ochro­ny Śro­do­wi­ska przy wyko­naw­stwie i nad­zo­rze Kar­ko­no­skie­go Par­ku Narodowego.

TAK BYŁO DO 2008 ROKU              TAK JEST OD 05.10.2009 ROKU

 

trasa 1

 

trasa 2

trasa 3