Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we 01/07/2018

Infor­mu­je­my, że jedy­ną ofer­tę zło­żył:
a) Sto­wa­rzy­sze­nie Księ­go­wych w Pol­sce Oddział Tere­no­wy w Jele­niej Górze i temu Wyko­naw­cy zosta­nie przed­sta­wio­na pro­po­zy­cja zawar­cia umo­wy na prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia: Spe­cja­li­sta do spraw kadr i płac” wraz z Pro­gra­mem Płat­nik i SODiR – min 100 godzin,
b) INSI­DE INSPI­RA­TION Stu­dio Pro­jekt Zbi­gniew Haj­dasz — i temu Wyko­naw­cy zosta­nie przed­sta­wio­na pro­po­zy­cja zawar­cia umo­wy na prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia: CAD Decor PRO – min 100 godzin
c)VINET — Usłu­gi Infor­ma­tycz­ne Łukasz czar­nec­ki i temu Wyko­naw­cy zosta­nie przed­sta­wio­na pro­po­zy­cja zawar­cia umo­wy na prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia: two­rze­nie stron WWW wpro­wa­dze­nie do pod­staw HTML, CSS, budo­wa w HTML 5 z zasto­so­wa­niem CSS 3 oraz Java­Script, Word­Press – min 100 godziny.

w zakre­sie: ochro­na mie­nia z ele­men­ta­mi pra­wa – min 100 godzin — Wyko­naw­ca nie został wybrany.