Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we 01/07/2018 — informacja

Infor­mu­je­my, iż wyni­ki zapy­ta­nia Ofer­to­we­go nr 01/07/2018 zosta­ną ogło­szo­ne do dnia 17 lip­ca 2018r.