Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

RODO — 25 maj 2018

Od 25 maja 2018 r. zaczę­ły obo­wią­zy­wać unij­ne Ogól­ne Roz­po­rzą­dze­nia o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych (RODO), któ­re zastą­pi­ły prze­pi­sy dotych­cza­so­wej usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Prze­pi­sy RODO będą doty­czyć wszyst­kich, któ­rzy prze­twa­rza­ją dane oso­bo­we w związ­ku z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią, w tym rów­nież orga­ni­za­cji pozarządowych. 

w poniż­szych załącz­ni­kach szczegóły: