Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści 25-05-2018

§.1 Posta­no­wie­nia Ogólne

1. Admi­ni­stra­to­rem danych jest Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych “KSON” z sie­dzi­bą w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra, NIP: 6112447442. KRS: 0000100516. REGON. 231127859. Ochro­na danych odby­wa się zgod­nie z wymo­ga­mi powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, a ich prze­cho­wy­wa­nie ma miej­sce na zabez­pie­czo­nych ser­we­rach.
2. Dla inter­pre­ta­cji ter­mi­nów sto­su­je się słow­ni­czek Regu­la­mi­nu lub tak jak zosta­ło to opi­sa­ne w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści (jeże­li wyni­ka to bez­po­śred­nio z opi­su).
3. Na potrze­by lep­sze­go odbio­ru Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści ter­min „Użyt­kow­nik” zastą­pio­ny został okre­śle­niem „Ty”, „Admi­ni­stra­tor” – „My”. Ter­min „RODO” ozna­cza Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.
4. Sza­nu­je­my pra­wo do pry­wat­no­ści i dba­my o bez­pie­czeń­stwo danych. W tym celu uży­wa­ny jest m.in. bez­piecz­ny pro­to­kół szy­fro­wa­nia komu­ni­ka­cji (SSL).
5. Dane oso­bo­we poda­wa­ne w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym są trak­to­wa­ne jako pouf­ne i nie są widocz­ne dla osób nieuprawnionych.

 §2. Admi­ni­stra­tor Danych

6. Usłu­go­daw­ca jest admi­ni­stra­to­rem danych swo­ich klien­tów. Ozna­cza to, że jeśli sko­rzy­stasz z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go na naszej stro­nie, to my prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we takie jak: nip, imię, nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu, adres IP.
7. Usłu­go­daw­ca jest tak­że admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych, osób, któ­re sko­rzy­sta­ją z kon­tak­tu dro­gą e‑mailową.
8. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są:
a. zgod­nie z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych,
b. zgod­nie z wdro­żo­ną Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści,
c. w zakre­sie i celu nie­zbęd­nym do nawią­za­nia, ukształ­to­wa­nia tre­ści Umo­wy, zmia­ny bądź jej roz­wią­za­nia oraz pra­wi­dło­wej reali­za­cji Usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną,
d. w zakre­sie i celu nie­zbęd­nym do wypeł­nie­nia uza­sad­nio­nych inte­re­sów (praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów), a prze­twa­rza­nie nie naru­sza praw i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą:
w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgo­dą wyra­żo­ną przez Cie­bie jeśli doko­na­łeś kon­tak­tu z nami za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub dro­gą e‑mailową,
9. Każ­da oso­ba, któ­rej dane doty­czą (jeże­li jeste­śmy ich admi­ni­stra­to­rem) ma pra­wo dostę­pu do danych, spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go.
10. Kon­takt z oso­bą nad­zo­ru­ją­cą prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w orga­ni­za­cji Usłu­go­daw­cy jest moż­li­wy dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem e‑mail: biuro@kson.pl
11. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do prze­twa­rza­nia Two­ich danych po roz­wią­za­niu Umo­wy lub cof­nię­ciu zgo­dy tyl­ko w zakre­sie na potrze­by docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń przed sądem lub jeże­li prze­pi­sy kra­jo­we albo unij­ne bądź pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go obli­gu­ją nas do reten­cji danych.
12. Usłu­go­daw­ca ma pra­wo udo­stęp­niać dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka oraz innych jego danych pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie wła­ści­wych prze­pi­sów pra­wa (np. orga­nom ści­ga­nia).
13. Usu­nię­cie danych oso­bo­wych może nastą­pić na sku­tek cof­nię­cia zgo­dy bądź wnie­sie­nia praw­nie dopusz­czal­ne­go sprze­ci­wu na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych.
14. Usłu­go­daw­ca nie udo­stęp­nia­nia danych oso­bo­wych innym pod­mio­tom ani­że­li upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie wła­ści­wych prze­pi­sów pra­wa.
15. Wdro­ży­li­śmy pseu­do­ni­mi­za­cję, szy­fro­wa­nie danych oraz mamy wpro­wa­dzo­ną kon­tro­lę dostę­pu dzię­ki cze­mu mini­ma­li­zu­je­my skut­ki ewen­tu­al­ne­go naru­sze­nia bez­pie­czeń­stwa danych.
16. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ją oso­by wyłącz­nie upo­waż­nio­ne przez nas albo prze­twa­rza­ją­cy, z któ­ry­mi ści­śle współpracujemy.

§3. Pli­ki cookies

17. Witry­na www.kson.pl uży­wa cookies. Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez ser­wer www i prze­cho­wy­wa­ne przez opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ra prze­glą­dar­ki. Kie­dy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, witry­na roz­po­zna­je rodzaj urzą­dze­nia, z któ­re­go łączy się użyt­kow­nik. Para­me­try pozwa­la­ją na odczy­ta­nie infor­ma­cji w nich zawar­tych jedy­nie ser­we­ro­wi, któ­ry je utwo­rzył. Cookies uła­twia­ją więc korzy­sta­nie z wcze­śniej odwie­dzo­nych witryn.
Gro­ma­dzo­ne infor­ma­cje doty­czą adre­su IP, typu wyko­rzy­sty­wa­nej prze­glą­dar­ki, języ­ka, rodza­ju sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, dostaw­cy usług inter­ne­to­wych, infor­ma­cji o cza­sie i dacie, loka­li­za­cji oraz infor­ma­cji prze­sy­ła­nych do witry­ny za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.
18. Zebra­ne dane słu­żą do moni­to­ro­wa­nia i spraw­dze­nia, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z naszych witryn, aby uspraw­niać funk­cjo­no­wa­nie ser­wi­su zapew­nia­jąc bar­dziej efek­tyw­ną i bez­pro­ble­mo­wą nawi­ga­cję. Moni­to­ro­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach doko­nu­je­my korzy­sta­jąc z narzę­dzia Google Ana­li­tics, któ­re reje­stru­je zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ka na stro­nie.
Cookies iden­ty­fi­ku­je użyt­kow­ni­ka, co pozwa­la na dopa­so­wa­nie tre­ści witry­ny, z któ­rej korzy­sta, do jego potrzeb. Zapa­mię­tu­jąc jego pre­fe­ren­cje, umoż­li­wia odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie skie­ro­wa­nych do nie­go reklam. Sto­su­je­my pli­ki cookies, aby zagwa­ran­to­wać naj­wyż­szy stan­dard wygo­dy nasze­go ser­wi­su, a zebra­ne dane są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie wewnątrz orga­ni­za­cji KSON w celu opty­ma­li­za­cji dzia­łań.
19. Na naszej witry­nie wyko­rzy­stu­je­my nastę­pu­ją­ce pli­ki cookies:
a) „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su;
b) pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach ser­wi­su;
c) „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wi­su;
d) „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;
e) „rekla­mo­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań.
20. Użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li ma moż­li­wość wyłą­cze­nia lub przy­wró­ce­nia opcji gro­ma­dze­nia cookies poprzez zmia­nę usta­wień w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Instruk­cja zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies jest dostęp­na na stro­nie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodat­ko­we dane oso­bo­we, jak adres e‑mail, zbie­ra­ne są jedy­nie w miej­scach, w któ­rych użyt­kow­nik wypeł­nia­jąc for­mu­larz wyraź­nie wyra­ził na to zgo­dę. Powyż­sze dane zacho­wu­je­my i wyko­rzy­stu­je­my tyl­ko do potrzeb nie­zbęd­nych do wyko­na­nia danej funkcji.