Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na szko­le­nie “Bez­pie­czeń­stwo informatyczne”

rodoZapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji człon­kow­skich zrze­szo­nych w KSON na szko­le­nie doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­cji (m.in. sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go) w kon­tek­ście prze­pi­sów RODO. Spo­tka­nie odbę­dzie się w pią­tek 1 czerw­ca w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON o godz. 10.00.

Popro­wa­dzi je Łukasz Czar­nec­ki, informatyk.

Zapra­sza­my! 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds