Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Noc Muze­ów w Muzeum Kolej­nic­twa na Ślą­sku 19–05-2018r.

TKh3121 WroclawGl 02 09 2017Sza­now­ni Pań­stwo, już po raz 10-ty Muzeum Kolej­nic­twa na Ślą­skuwłą­cza się w naj­więk­szą akcję muze­al­ną w Euro­pie — jeśli nie na świe­cie — Noc Muzeów. 

I już po raz 10 zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zwie­dza­nie wie­czo­ro­wą porą. W tym roku zwie­dza­ją­cy będą mie­li moż­li­wość odwie­dze­nia nie­do­stęp­nych na co dzień zaka­mar­ków Muzeum — m.in. warsz­ta­tu, schro­nu prze­ciw­lot­ni­cze­go z lat 40-tych czy kuźni.

Cze­ka­my na Pań­stwa 19.05.2018 r. w godzi­nach 20:00 — 22:30

http://muzeumtechniki.pl/noc-muzeow-w-muzeum-kolejnictwa-na-slasku-19–05-2018/ 

 ZAPRA­SZA­MY RÓW­NIEŻ DO WROCŁAWIA! 

Muzeum Kolej­nic­twa na Ślą­sku oraz spół­ka Dwo­rzec Nad­odrze zapra­sza­ją ser­decz­nie do prze­jaz­dów pocią­giem pro­wa­dzo­nym przez PARO­WÓZ na tra­sie Wro­cław Nadodrze -

Wro­cław Głów­ny — Wro­cław Nad­odrze w dn.19.05.2018 R. 

(SOBO­TA). W sobot­nie popo­łu­dnie i wie­czór jedy­na na Dol­nym Ślą­sku loko­mo­ty­wa paro­wa TKt48 popro­wa­dzi 5 Muze­al­nych Pocią­gów Spe­cjal­nych dla miesz­kań­ców sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz muze­al­ny skład two­rzy pol­ska ZABYT­KO­WA LOKO­MO­TY­WA PARO­WA TKt48-18 z 1951 r. oraz 3 wago­ny oso­bo­we z PRZED­WO­JEN­NEJ WRO­CŁAW­SKIEJ WYTWÓR­NI tabo­ru kole­jo­we­go Lin­ke Hof­mann Werke z lat 1928 — 1930. Na pokład każ­de­go pocią­gu zapra­sza­my do 150 PODRÓŻ­NYCH. Prze­jaz­dom zabyt­ko­we­go skła­du towa­rzy­szyć będą licz­ne atrak­cje przy­go­to­wa­ne przez nową zało­gę wro­cław­skie­go dwor­ca Nad­odrze — m.in. wspól­ne śpie­wy, tań­ce, powi­ta­nia pocią­gu, dmu­cha­nie balo­nów, gwiz­dy, kon­kur­sy, quizy. Zaba­wę na Dwor­cu Nad­odrze popro­wa­dzi nasz wro­cław­ski wodzi­rej — pan Woj­ciech Mach.

Zapra­sza­my dzie­ci i dorosłych.

Odja­aaaaaaaaazd!

http://muzeumtechniki.pl/para-buch-parowoz-tkt48-18-we-wroclawiu-19–05-2018/