Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Noc Muze­ów — 19 maja 2018

Sza­now­ni Pań­stwo Ser­decz­nie zapra­sza­my na Noc Muze­ów, któ­ra odbę­dzie się już w tę sobo­tę (19.05.2018r.)

noc muzeów

Przez cały dzień będzie czyn­na pre­zen­ta­cja doku­men­tu XVIII-wiecz­ne­go J.A. Schaf­fgot­scha; odbę­dzie się wer­ni­saż wysta­wy (godzi­na 16.00 „Zając Imi­grant — 50 lat pra­cy twór­czej Ryszar­da Zają­ca: rzeź­ba-poezja-muzy­ka” (wysta­wa potrwa do 30.09.2018 roku); następ­nie odbę­dzie się kolej­ny wer­ni­saż wysta­wy (godzi­na 18.00), tym razem będzie to „Edward Dwur­nik — rysu­nek i malar­stwo” (w pro­gra­mie spo­tka­nie z arty­stą; wysta­wa potrwa do 17.06.2018); wie­czo­rem zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­na wyciecz­ka po oko­li­cy pt. „W poszu­ki­wa­niu pta­ków nocy” pod kie­run­kiem Boże­ny Gramsz (zapla­no­wa­na ok. godzi­ny 20.00, godzi­na może ulec zmia­nie). Kil­ka zdań na temat wysta­wy Ryszar­da Zają­ca: “Zając Imi­grant — 50 lat pra­cy twór­czej Ryszar­da Zają­ca: rzeź­ba-poezja-muzy­ka” Będzie to wysta­wa rzeźb w drew­nie i w mar­mu­rze z ostat­nich 10 lat, któ­re powsta­ły pod­czas poby­tu w Niem­czech. W 2007 roku Ryszard Zając opusz­cza Pol­skę i wędru­je do Nie­miec, prze­no­sząc całą pra­cow­nię do Forst. Tam zamiesz­ku­je u muzy Nata­lie Hein, któ­ra sta­je się jego natchnie­niem, model­ką oraz żoną. Razem orga­ni­zu­ją corocz­ne wysta­wy w gale­riach i kościo­łach Bran­den­bur­gii. W maju Zając Imi­grant wysta­wi się gościn­nie w zaprzy­jaź­nio­nym Muzeum Przy­rod­ni­czym w Jele­niej Górze-Cie­pli­cach, gdyż to wła­śnie tam zaczę­ła się jego dro­ga arty­stycz­na w Szko­le Rze­miosł Arty­stycz­nych, któ­ra zosta­ła prze­rwa­na pro­te­stem prze­ciw­ko inwa­zji sowie­tów na wol­ną Cze­cho­sło­wa­cję w 1968 roku. Ryszrad Zając, bądź jak sam o sobie mówi „ZająC Imi­grant” jest lau­re­atem wie­lu nagród, m.in. zdo­był zło­ty medal na ogól­no­pol­skiej wysta­wie sztu­ki sakral­nej „Ars Pro Fide” we Wro­cła­wiu w 1997 roku, w 1998 roku zdo­był nagro­dę Mini­stra Kul­tu­ry i Sztu­ki na Mię­dzy­na­ro­do­wej Wysta­wie Alter­na­tyw­nych zaba­wek dla dzie­ci w Kiel­cach, był rów­nież zwy­cięz­cą kon­kur­su „Jed­na Dro­ga — Trzy Nagro­dy” w Kar­pa­czu w roku 2014. Ponad­to był wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny na wysta­wach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz ple­ne­rach za gra­ni­cą — w Niem­czech, Holan­dii, Nor­we­gii, czy Szwecji.

Kil­ka zdań na temat Edwar­da Dwur­ni­ka: Edward Dwur­nik, pol­ski malarz świa­to­wej sła­wy. Uro­dził się w 1943 roku w Radzy­mi­nie. W latach 1963–70 stu­dio­wał malar­stwo, gra­fi­kę i rzeź­bę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie. W 1965 roku roz­po­czął nie­za­leż­ny od toku stu­diów cykl rysun­ków i akwa­rel, a od 1966 obra­zów olej­nych „Podró­że auto­sto­pem” — cha­rak­te­ry­stycz­ne wido­ki miast z lotu pta­ka, w tym Jele­nią Górę, któ­rą będzie­my mie­li oka­zję zoba­czyć na żywo pod­czas wysta­wy. Od 1970 roku powsta­je kil­ka­na­ście innych cykli malar­skich, mię­dzy inny­mi w latach 1972–1978 „Spor­tow­cy” — jed­na z naj­wy­żej cenio­nych obec­nie serii malar­skich Dwur­ni­ka, uka­zu­ją­ca na poły kary­ka­tu­ral­ne, na poły komik­so­wo boha­te­rów zwy­kłej PRL-owskiej codzien­no­ści. Poza malar­stwem Dwur­nik upra­wia gra­fi­kę i rysu­nek, miesz­ka i pra­cu­je i War­sza­wie. Jest lau­re­atem licz­nych nagród, m.in. nagro­dy kry­ty­ki arty­stycz­nej im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da (1981 r.), nagro­dy Komi­te­tu Kul­tu­ry Nie­za­leż­nej “Soli­dar­no­ści” (1983 r.), nagro­dy Coutts Con­tem­po­ra­ry Art Foun­da­tion (1992 r.). Jego dotych­cza­so­wy doro­bek obej­mu­je ponad 3,5 tysią­ca obra­zów oraz 10 tysię­cy rysun­ków. Pod­czas wysta­wy „Edward Dwur­nik — rysu­nek i malar­stwo” zwie­dza­ją­cy będą mie­li moż­li­wość zoba­czyć wie­le jego rysun­ków oraz obra­zów, któ­re zna­ne są w Pol­sce i na całym świecie.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku
San­dra Wilk
Dział Kon­tak­tu z Klien­ta­mi i Part­ne­ra­mi Muzeum

Muzeum Przy­rod­ni­cze
w Jele­niej Górze