Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­da­rium KSON maj 2018

calendar may 2018 clipping path stock image gg9878931912 maja Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza orga­ni­zu­je auto­ka­ro­wą wyciecz­kę tury­stycz­ną na tra­sie Jele­nia Góra – Legni­ca – Legnic­kie Pole (zwie­dza­nie Zam­ku, Kate­dry, Sta­rów­ki, Muzeum Mie­dzi, Klasz­to­ru Benedyktynów)

17 maja godz. 12.00 Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów orga­ni­zu­je spo­tka­nie z far­ma­ceu­tą Panem mgr Rafa­łem Cza­plic­kim na temat : Co wie­dzieć nale­ży o sto­so­wa­niu leków.

22 maja Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku orga­ni­zu­je X WAL­NE ZEBRA­NIE CZŁON­KÓW połą­czo­ne ze spo­tka­niem z dok­to­rem oku­li­stą Panem Macie­jem Szuszkiewiczem

na temat: Cho­ro­by oczu i urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­ce widzenie.

23 maja Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów orga­ni­zu­je auto­ka­ro­wą wyciecz­kę tury­stycz­no-kra­jo­znaw­czą na tra­sie Jele­nia Góra – Konig­ste­in – Decin – Tisa.

SPO­TKA­NIA DIA­BE­TY­KÓW w każ­dą śro­dę o godz. 15.00 w świe­tli­cy integracyjnej

SPO­TKA­NIA „PRZY­JA­CIÓŁ” w każ­dy ponie­dzia­łek o godz. 16.00

SPO­TKA­NIA KLU­BU SENIO­RA I WOLON­TA­RIU­SZA w każ­dy wto­rek i pią­tek w godz. od 12..00 do 16.00

SPO­TKA­NIA JELE­NIO­GÓR­SKIEJ PRO­ME­NA­DY BOBRU w każ­dą śro­dę o godz. 15.00

DYŻU­RY Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­do­sły­szą­cych „Lira” w każ­dy czwar­tek od godz. 12.00 do 14.00

DYŻU­RY KAR­KO­NO­SKIEJ AKA­DE­MII AKTYW­NYCH SENIO­RÓW w każ­dy wto­rek od godz. 1o.00 do 12.00

DYŻU­RY STO­WA­RZY­SZE­NIA INWA­LI­DÓW WZRO­KU w każ­dy wto­rek i pią­tek od godz. 10.00 do 14.00

KSON ofe­ru­je oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, senio­rom, rodzi­nom, opie­ku­nom a tak­że pra­co­daw­com i insty­tu­cjom zain­te­re­so­wa­nym pro­ble­ma­ty­ką reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej bez­płat­ne pora­dy praw­ne, psy­cho­lo­ga, media­to­ra sądo­we­go, asy­sten­ta rodzi­ny, pośred­nic­twa pra­cy, Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych.
Infor­ma­cja tele­fo­nicz­na — info­li­nia 800 700 025 oraz 75 752 42 54,
Jele­nia Góra, Osie­dle Robot­ni­cze 47A
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 10.00 do 16.00.