Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zabu­ja­ni w Kambodży

KambodżaNa wysta­wę poświę­co­ną pamię­ci o pol­skiej misji poko­jo­wej w Kam­bo­dży zapra­sza­my 14 i 15 kwiet­nia do Ośrod­ka OLIMP w Szklar­skiej Porę­bie, przy ul. 1 Maja 62. 

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są byli żoł­nie­rze, któ­rzy pod fla­gą ONZ, w latach 1992–1993, peł­ni­li poko­jo­wą misję w Kam­bo­dży. Obec­nie, jako wete­ra­ni, spo­ty­ka­ją się w Szklar­skiej Porę­bie. Przy­wio­zą ze sobą, poza wspo­mnie­nia­mi, pamiąt­ki w posta­ci zdjęć, ele­men­tów umun­du­ro­wa­nia, doku­men­tów, a tak­że przed­mio­tów oso­bi­stych. Ponad­to na wysta­wie będzie moż­na zoba­czyć przed­mio­ty pocho­dzą­ce z róż­nych miejsc Kam­bo­dży, poka­zu­ją­ce boga­tą kul­tu­rę tego kraju.

Eks­po­zy­cja czyn­na będzie w sobo­tę 14. kwiet­nia , od godz. 11.00 do 14.00 oraz od godz. 16.00 do 19.00, nato­miast w nie­dzie­lę, 15. kwiet­nia, od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Wstęp wol­ny.