Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Senio­rzy w Kotli­nie Jeleniogórskiej

3Ax400Na tere­nie mia­sta Jele­nia Góra i powia­tu jele­nio­gór­skie­go zamiesz­ku­je pra­wie 35 tysię­cy osób star­szych w wie­ku 60+. Zróż­ni­co­wa­ny jest poziom ocze­ki­wań i potrzeb oraz dostę­pu do usług kul­tu­ral­nych, han­dlo­wych, ban­ko­wych, komu­ni­ka­cyj­nych, trans­por­to­wych, medycz­nych, a tak­że do imprez maso­wych, wyda­rzeń spor­to­wych dla miesz­kań­ców kar­ko­no­skich wsi, mia­ste­czek i miast. 

Powszech­nie zna­ny jest utrud­nio­ny dostęp tych spo­łecz­no­ści do usług spe­cja­li­stycz­nych gabi­ne­tów lekar­skich i reha­bi­li­ta­cyj­nych. Z dru­giej stro­ny nale­ży zauwa­żyć i doce­nić fakt, iż senio­rzy Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej wyka­zu­ją nie­spo­ży­tą ener­gię i aktyw­ność współ­or­ga­ni­zu­jąc lokal­ne wyda­rze­nia i impre­zy oko­licz­no­ścio­we. Koła Gospo­dyń Wiej­skich, Ochot­ni­cza Straż Pożar­na czy orga­ni­za­cje gru­pu­ją­ce senio­rów mają ogrom­ny doro­bek i zazna­cza­ją się pozy­tyw­nie w świa­do­mo­ści mieszkańców.

5Ax400W ogól­nej dys­ku­sji na temat popra­wy jako­ści życia senio­rów poja­wi­ły się pierw­sze jaskół­ki. Nie­zwy­kłą aktyw­no­ścią wyróż­nia się na tym polu w powie­cie jele­nio­gór­skim śro­do­wi­sko gmi­ny Mysła­ko­wi­ce, gdzie powsta­ła Rada Senio­rów. Przed­sta­wi­cie­le tej Rady uczest­ni­czy­li w tego­rocz­nym Ogól­no­pol­skim Kon­gre­sie Rad Senio­rów w Kra­ko­wie. Mysła­ko­wi­cza­nie przy­stą­pi­li do dzia­ła­nia pro­fe­sjo­nal­nie. Opra­co­wa­li ANKIE­TĘ dla senio­rów 60+, prze­pro­wa­dzi­li bada­nia ankie­to­we i uru­cho­mi­li dzia­łal­ność Klu­bu Senio­ra+. Podob­ne ini­cja­ty­wy podej­mo­wa­ne są w gmi­nie Pod­gó­rzyn, w Szklar­skiej Porę­bie, Jele­niej Górze i innych gmi­nach Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. Dzia­ła­nia te o cha­rak­te­rze lokal­nym nie uwzględ­nia­ją jed­nak zarów­no wszyst­kich potrzeb osób star­szych, potrzeb sąsiedz­kich miej­sco­wo­ści czy Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej jako spe­cy­ficz­ne­go obsza­ru geograficznego.

Spo­łe­czeń­stwo się sta­rze­je, o czym świad­czą pro­gno­zy demo­gra­ficz­ne i z tego powo­du coraz czę­ściej w doku­men­tach Rzą­du RP poja­wia­ją się stra­te­gicz­ne pro­gra­my senioralne.

Zało­że­nia Dłu­go­fa­lo­wej Poli­ty­ki Senio­ral­nej w Pol­sce wska­zu­ją na wie­le pod­mio­tów nie­zbęd­nych do reali­za­cji zadań pro­gra­mo­wych. Poza jed­nost­ka­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej wszyst­kich szcze­bli i insty­tu­cja­mi są to orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Dobra ich współ­pra­ca sta­no­wić będzie o sku­tecz­no­ści i efek­tyw­no­ści w reali­za­cji głów­ne­go celu poli­ty­ki senio­ral­nej, czy­li popra­wy sytu­acji życio­wej osób star­szych dla god­ne­go sta­rze­nia się w dobrym zdrowiu.

W dniu 21 mar­ca 2018 roku z ini­cja­ty­wy Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów w Jele­niej Górze odby­ło się w KSON spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne 15 przed­sta­wi­cie­li ruchów senio­ral­nych z mia­sta i powia­tu Jele­nia Góra. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta i Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu Jele­nia Góra.

2Ax400Ini­cja­ty­wa zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia zro­dzi­ła się z wie­lu wzglę­dów. Naj­waż­niej­szym z nich jest pró­ba nawią­za­nia kon­tak­tu nie­zbęd­ne­go do pod­ję­cia pro­gra­mo­wej współ­pra­cy z part­ne­ra­mi w spra­wie wypra­co­wa­nia wie­lo­let­nie­go pla­nu dzia­ła­nia na rzecz osób star­szych w regio­nie Kar­ko­no­szy. Mia­sto Jele­nia Góra nie ma pro­gra­mu wie­lo­let­niej poli­ty­ki senio­ral­nej. Rada Senio­rów nie dzia­ła. Nie­któ­re gmi­ny powia­tu jele­nio­gór­skie­go wyka­zu­ją goto­wość do mery­to­rycz­nej deba­ty na temat dłu­go­fa­lo­we­go pro­jek­tu poli­ty­ki senio­ral­nej w naszym regio­nie. Trwa­ją spo­łecz­ne kon­sul­ta­cje nad Stra­te­gią Roz­wo­ju Dol­ne­go Ślą­ska do roku 2030. I to jest dobry czas na podej­mo­wa­nie dobrych inicjatyw.

W cza­sie 2‑godzinnej dys­ku­sji zwra­ca­no uwa­gę na potrze­bę trak­to­wa­nia Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej jako jed­ne­go orga­ni­zmu mimo podzia­łu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Przy­ta­cza­no licz­ne przy­kła­dy dobrych prak­tyk innych regio­nów Pol­ski. I tak w wie­lu regio­nach z bez­płat­nych prze­wo­zów komu­ni­ka­cji miej­skiej mogą korzy­stać senio­rzy od 65-tego roku życia. W Jele­niej Górze ta zasa­da obo­wią­zu­je dopie­ro 75-lat­ków. A prze­cież spraw­ny dojazd do insty­tu­cji kul­tu­ry, na wyda­rze­nia spor­to­we, do przy­chod­ni lekar­skich, i tp. sta­no­wi istot­ny ele­ment popra­wy jako­ści życia seniorów.

4Ax400Zakwe­stio­no­wa­no sto­so­wa­ny przez Urząd Mia­sta Jele­nia Góra podział miesz­kań­ców mia­sta i gmin powia­tu – człon­ków orga­ni­za­cji senio­ral­nych z sie­dzi­bą w Jele­niej Górze – wyklu­cza­jąc ich z moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z Kar­ty Senio­ra a tak­że z moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w impre­zach orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tów kon­kur­so­wych dofi­nan­so­wy­wa­nych przez Urząd Mia­sta w Jele­niej Górze. A prze­cież moż­na ten pro­blem roz­wią­zać poprzez zawar­cie odpo­wied­nie­go poro­zu­mie­nia pomię­dzy gminami.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia wyra­zi­li wolę dal­sze­go wspól­ne­go dzia­ła­nia na rzecz wypra­co­wa­nia poli­ty­ki senio­ral­nej w Kotli­nie Jele­nio­gór­skiej jako pro­po­zy­cji do kon­sul­ta­cji z przed­sta­wi­cie­la­mi wła­dzy samo­rzą­do­wej Mia­sta Jele­nia Góra i Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go. Gru­pa ini­cja­tyw­na pod­ję­ła jed­no­gło­śnie decy­zję w spra­wie kon­ty­nu­acji prac nad opra­co­wa­niem kata­lo­gu potrzeb i dzia­łań zmie­rza­ją­cych do popra­wy jako­ści życia senio­rów w Kotli­nie Jele­nio­gór­skiej. Obec­ni na spo­tka­niu przed­sta­wi­cie­le Rad zade­kla­ro­wa­li wspar­cie tej ini­cja­ty­wy przez wpro­wa­dze­nie pro­ble­ma­ty­ki senio­ral­nej pod obra­dy Rady Mia­sta i Rady Powia­tu. Pierw­szym dzia­ła­niem zespo­ło­wym będzie opra­co­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie ankie­ty, któ­ra ma dać odpo­wiedź na rze­czy­wi­ste lokal­ne potrze­by senio­rów nie zawsze prze­cież wyma­ga­ją­ce wiel­kich inwe­sty­cji i nakła­dów finansowych.