Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

A jed­nak moż­na wspólnie

W jed­no­ści siła, a kolej­nym dowo­dem na to są dobre prak­ty­ki w Gdańsku

Rzecznik Praw Oby stronaX400Dobre prak­ty­ki samo­rzą­dów w zakre­sie wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią zapre­zen­to­wa­no pod­czas gali kon­kur­su „Samo­rząd Rów­nych Szans”

- Nawet przy naj­lep­szych roz­wią­za­niach usta­wo­wych peł­ne wdro­że­nie Kon­wen­cji o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych nie będzie moż­li­we bez zaan­ga­żo­wa­nia, otwar­to­ści oraz inno­wa­cyj­no­ści samo­rzą­dów – powie­dzia­ła zastęp­czy­ni RPO Syl­wia Spu­rek pod­czas gali kon­kur­su “Samo­rząd Rów­nych Szans”. 

Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez Fun­da­cję Insty­tut Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go pod hono­ro­wym patro­na­tem Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Dr Syl­wia Spu­rek pod­kre­śli­ła że zbu­do­wa­nie roz­wią­zań zapew­nia­ją­cych nowo­cze­sny sys­tem wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wyma­ga aktyw­no­ści na wie­lu polach i pozio­mach dzia­ła­nia: od samo­rzą­du lokalnego,

two­rzą­ce­go wła­sne narzę­dzia i pro­gra­my, po roz­wią­za­nia usta­wo­we. W tym zakre­sie RPO aktyw­nie podej­mu­je wie­le ini­cja­tyw, rów­nież we współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi dzia­ła­ją­cy­mi na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Z obser­wa­cji Biu­ra RPO wyni­ka, że część samo­rzą­dów nie urze­czy­wist­nia jesz­cze w peł­ni podej­ścia do nie­peł­no­spraw­no­ści zawar­te­go w Kon­wen­cji o pra­wach osób niepełnosprawnych.

W swo­jej dzia­łal­no­ści, poza wyko­ny­wa­niem zadań usta­wo­wych wyni­ka­ją­cych m.in. z usta­wy o pomo­cy spo­łecz­nej, wła­dze lokal­ne zbyt czę­sto sku­pia­ją się na ini­cja­ty­wach pole­ga­ją­cych na orga­ni­za­cji spe­cjal­nych imprez lub festi­wa­li dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W tym kon­tek­ście waż­ne jest poka­zy­wa­nie przy­kła­dów dzia­łań, któ­re w spo­sób real­ny zapew­nia­ją oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi rów­ne szan­se w funk­cjo­no­wa­niu w społeczności.

Jest to zarów­no doce­nie­nie dzia­łań lau­re­atów, jak i przed­sta­wie­nie kie­run­ku, w jakim powin­ni­śmy dążyć w celu przy­ję­cia nowe­go sys­te­mu wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Jak zazna­czył Alek­san­der Wasz­kie­le­wicz, Pre­zes FIRR, nale­ży z dużą rado­ścią odno­to­wać wzrost licz­by wnio­sków kon­kur­so­wych odno­szą­cych się do tak waż­nych dla moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia przez oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nie­za­leż­ne­go życia dzia­łań jak miesz­kal­nic­two wspo­ma­ga­ne czy asy­sten­cja oso­bi­sta. Waż­ne jest tak­że poja­wie­nie się dzia­łań mają­cych zapew­nić moż­li­wość prze­rwy rege­ne­ra­cyj­nej dla rodzin osób potrze­bu­ją­cych inten­syw­ne­go wsparcia.

W tym roku wrę­czo­no zło­tą sta­tu­et­kę, przy­zna­wa­ną samo­rzą­do­wi, któ­ry po raz trze­ci został lau­re­atem kon­kur­su. Otrzy­ma­ło ją Mia­sta Gdańsk — za „Gdań­ski model dein­sty­tu­cjo­na­li­za­cji usług na rzecz osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi”. Nagro­dę spe­cjal­ną otrzy­mał dr Krzysz­tof Kurow­ski z Zespo­łu ds. Rów­ne­go Trak­to­wa­nia Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich za wkład i zaan­ga­żo­wa­nie w kształ­to­wa­nie dostęp­ne­go dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi śro­do­wi­ska lokal­ne­go i kon­se­kwent­nie sze­rze­nie idei nie­za­leż­ne­go życia.

Nagro­dę wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

za: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dobre-praktyki-samorzadow-w-zakresie-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosci%C4%85-zaprezentowano-podczas-gali