Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Stra­te­gia Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go do 2030 roku

logotyp umwd nowyMar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go Ceza­ry Przy­byl­ski zapra­sza na kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pro­jek­tu Stra­te­gii Roz­wo­ju Woje­wódz­twa Dolnośląskiego 

Spo­tka­nie odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2018 w w Hote­lu Mer­cu­re w Jele­niej Górze przy ul. Sudec­kiej 63.

Pro­jekt Stra­te­gii wraz z for­mu­la­rzem zgła­sza­nia uwag, zamiesz­czo­ny został na stro­nie Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go www.umwd.dolnyslask.pl <http://www.umwd.dolnyslask.pl> w zakład­ce Roz­wój Regionalny.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my też uwa­gi do stra­te­gii zgło­szo­ne przez KSON do pierw­szej wer­sji strategii.