Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sankt Peters­burg 2018 — Fun­da­cja Insty­tut Rewa­li­da­cji zapra­sza na:

ŁOTWA – ESTO­NIA – FIN­LAN­DIA – ROSJA — LITWA 

RYGA — TAL­LIN – HEL­SIN­KI – PETERS­BURG — WILNO 

saint petersburg108.05 – 16/17.05.2018

22.05 – 30/31.05.2018

28.08 – 05/06.09.2018

11.09 – 19/20.09.2018

25.09 – 03/04.10.2018

ROSJA I PETERS­BURG BEZ DRO­GIEJ WIZY !!!!!

wto­rek – godz. 5.oo, wyjazd z Wał­brzy­cha, prze­jazd przez Wro­cław (Poznań), Łódź, War­sza­wę do Suwałk, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg.

śro­da – śnia­da­nie, prze­jazd do Rygi — sto­li­cy Łotwy — zwie­dza­nie mia­sta z prze­wod­ni­kiem – jed­no z naj­pięk­niej­szych miast Han­zy ze wspa­nia­łym Sta­rym Mia­stem i pięk­ną zabu­do­wą w róż­nych sty­lach: mosty na Dźwi­nie, Kate­dra Pro­te­stanc­ka, Kate­dra św. Jaku­ba, Basz­ta Pro­cho­wa, Par­la­ment, Dom Brac­twa Czar­no­gło­wych, Dom Kotów, Mała Gil­dia, Pomnik Wol­no­ści, Wie­ża TV, Sobór Naro­dze­nia, Zegar Laima, Ryga — jako całe mia­sto wpi­sa­na zosta­ła na Listę UNE­SCO Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg

riga3

czwar­tek – śnia­da­nie, prze­jazd do Tal­li­na – sto­li­cy Esto­nii — spa­cer i zwie­dza­nie: Kate­dra NMP, Kościół św. Miko­ła­ja, Dom Czar­no­gło­wych, Dom Gil­dii św. Ola­fa, Ratusz, Dłu­gi Het­man, Sobór Alek­san­dra New­skie­go, Basz­ta Paks, Gru­ba Mał­go­rza­ta, Pałac Kadriorg, Zamek Toom­pea, Sta­re Mia­sto, targ śre­dnio­wiecz­ny. Sta­re Mia­sto wpi­sa­ne na Listę UNE­SCO Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry — zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, nocleg

talin in 2 7pią­tek – śnia­da­nie lub suchy pro­wiant za śnia­da­nie, prze­jazd do Ter­mi­na­lu Pro­mo­we­go — zaokrę­to­wa­nie, rejs do Hel­si­nek pro­mem szyb­kie­go ruchu przez Zato­kę Fiń­ską, opusz­cze­nie pro­mu — zwie­dza­nie mia­sta z prze­wod­ni­kiem: Plac Senac­ki, Sobór Uspień­ski, Espla­na­dy, Kościół w Ska­le, pomnik Sibe­liu­sa, Sta­dion Olim­pij­ski, Fin­lan­dia Talo, Par­la­ment Fin­lan­dii, Muzeum Sztu­ki, Most Pit­ka­sil­ta, Kate­dra św. Hele­ny, Sta­re Mia­sto, obiad typu bufet na mie­ście, wej­ście na prom do Peters­bur­ga – noc­ny rejs do Rosji

sobo­ta - śnia­da­nie na pro­mie, opusz­cze­nie pro­mu – zwie­dza­nie Sankt Peters­bur­ga (Twier­dza Pie­tro­paw­łow­ska, krą­żow­nik Auro­ra, sobór św. Iza­aka, Pole Mar­so­we, pomnik jeźdź­ca mie­dzia­ne­go), kola­cja w restau­ra­cji, zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, nocleghelsinki 77

nie­dzie­la – śnia­da­nie, cało­dzien­ne zwie­dza­nie Sankt Peters­bur­ga (prze­jazd do sie­dzi­by Pio­tra I — Peter­ho­fu – zwie­dza­nie par­ku dol­ne­go z fon­tan­na­mi, prze­jazd do Car­skie­go Sio­ła – pałac Kata­rzy­ny II ze słyn­ną bursz­ty­no­wą kom­na­tą, powrót do Peters­bur­ga – spa­cer New­skim Pro­spek­tem, kola­cja w restau­ra­cji, rejs kana­ła­mi, nocleg

vilnius ponie­dzia­łek – śnia­da­nie, zwie­dza­nie Sankt Peters­bur­ga (Ermi­taż), prze­jazd do ter­mi­na­lu pro­mo­we­go, odpra­wa pasz­por­to­wa, zaokrę­to­wa­nie, kola­cja, noc­ny rejs do Tal­li­na wto­rek — śnia­da­nie na pro­mie, prze­jazd do Wil­na, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja, noc­leg. śro­da – śnia­da­nie, 4‑godzinne zwie­dza­nie Wil­na z prze­wod­ni­kiem: Ostra Bra­ma z obra­zem „Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej”, Cer­kiew Uspień­ska, Ratusz, Domi­ni­ka­nie, Kate­dra Kato­lic­ka, Kościół ze sław­nym obra­zem: „Jezu ufam Tobie” – ory­gi­nał, Kościół św. Anny, czas wol­ny na indy­wi­du­al­ny posi­łek — wyjazd do kra­ju ok. godz. 14 – 15.oo

środa/czwartek — powrót do miejsc wsiadania

Świad­cze­nia * 1 noc­leg w Suwał­kach * 1 noc­leg w Rydze — sto­li­cy Łotwy * 1 noc­leg w Tal­li­nie – sto­li­cy Esto­nii * 2 noc­le­gi w Peters­bur­gu – sto­li­cy Rosji za cza­sów Pio­tra I Wiel­kie­go * 1 noc­leg w Wil­nie – sto­li­cy Litwy
- wszę­dzie hote­le, poko­je 2‑osobowe z łazien­ka­mi
* 6 śnia­dań i 6 kola­cji
* 2 noc­le­gi na pro­mie Hel­sin­ki – Sankt Peters­burg – Tal­lin, kabi­ny wewnętrz­ne 4‑osobowe z łazien­ka­mi
* 2 śnia­da­nie i 1 kola­cja na pro­mie
* 1 obiad typu bufet w restau­ra­cji w Hel­sin­kach
* prom na tra­sie Tal­lin – Hel­sin­ki, rejs dzien­ny, miej­sca typu DECK
* wstęp do kościo­ła w ska­le w Hel­sin­kach oraz bile­ty wstę­pów w Peters­bur­gu: twier­dza Pie­tro­paw­łow­ska, sobór św. Iza­aka, Ermi­taż, Car­skie Sio­ło z Bursz­ty­no­wą Kom­na­tą, Peter­hof * rejs po kana­łach Peters­bur­ga * prze­wod­nik miej­sco­wy w Peters­bur­gu (3 dni) i w Hel­sin­kach
* opie­ka pilo­ta-prze­wod­ni­ka
* ubez­pie­cze­nie od kosz­tów lecze­nia zagra­ni­cą KL do 10.000 Euro i od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków NNW do 7.000 PLN
* auto­kar lux (kli­ma­ty­za­cja, WC, barek, DVD)
a) pol­ski auto­kar na tra­sie Pol­ska – Hel­sin­ki – Tal­lin — Pol­ska
b) auto­kar rosyj­ski w trak­cie poby­tu w Sankt Petersburgu

Cena 3.490 PLN/os

Uwa­ga
1. Cena nie zawie­ra kosz­tu bile­tów wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów oprócz wymie­nio­nych w naszym pro­gra­mie
2. Dopła­ta do kabi­ny 2‑osobowej na pro­mie Hel­sin­ki – Sankt Peters­burg – Tal­lin + 50 Euro/os.
3. Pol­ski auto­kar zosta­je w Hel­sin­kach i potem samo­dziel­nie pły­nie do Tal­li­na – suge­ru­je­my mieć jed­ną mniej­szą tor­bę podróż­ną na prze­pły­nię­cie do Sankt Peters­bur­ga i powrót do Tal­li­na
4. Cena nie zawie­ra kosz­tu prze­wod­ni­ków lokal­nych w kra­jach nad­bał­tyc­kich i wjaz­dów do miast — dopła­ta 20 Euro /os.
5. Ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia Wie­czo­ru Wileń­skie­go z żywą muzy­ką woka­list­ki litew­skiej z moż­li­wo­ścią tań­ców, kola­cją i przy­staw­ka­mi – dopła­ta 20 Euro/os.
6. Wyjazd bez­wi­zo­wy – koniecz­ny pasz­port, waż­ny mini­mum 3 mie­sią­ce od dnia powro­tu z wycieczki 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogą doko­nać zapi­sów w Fun­da­cji Insty­tut Rewa­li­da­cji, Osie­dle Robot­ni­cze 47 a, Jele­nia Góra (sie­dzi­ba KSON).

tel. 794964456, 75 75 242 54 oraz 533 734 343

mail: fundacjarewalidacja@gmail.com