Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­da­rium KSON listo­pad 2017

kalendarz novemberx40009 listo­pa­da Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków orga­ni­zu­je Dzień Dział­ko­wi­cza — spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne w ogro­dzie KSON

18 listo­pa­da - Świa­to­wy Dzień Wal­ki z Cukrzy­cą. Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków orga­ni­zu­je uro­czy­ste spo­tka­nie w Pie­cho­wi­cach — Górzyńcu.

23 listo­pa­da KAAS orga­ni­zu­je cyklicz­ne spo­tka­nie człon­ków z Andrze­jem Mar­chow­skim i Joan­ną Sko­czeń z Urzę­du Mia­sta na temat „Senio­rzy w Jele­niej Górze”

28 listo­pa­da Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku orga­ni­zu­je cyklicz­ne spo­tka­nie człon­ków z psy­cho­lo­giem Ewą Kny­chas na temat „Jesien­ne depresje”.

30 listo­pa­da KAAS orga­ni­zu­je BAL ANDRZEJ­KO­WY w hote­lu BEL­LA w Cie­pli­cach Ślą­skich Zdrój.

STO­WA­RZY­SZE­NIA orga­ni­zu­ją cyklicz­ne spo­tka­nia inte­gra­cyj­no — pro­gra­mo­we oraz peł­nią dyżu­ry kon­sul­ta­cyj­ne w okre­ślo­nych terminach.

W KSON-ie odby­wa­ją się bez­płat­ne kur­sy kom­pu­te­ro­we dla osób w wie­ku 50+.
KSON reali­zu­je pro­jekt „Pra­ca? Jestem na Tak!” akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz pro­jekt “Bez­piecz­na Szko­ła- Bez­piecz­na Przy­szłość”
KSON zapew­nia bez­płat­ne pora­dy praw­ne, psy­cho­lo­gicz­ne, die­te­tycz­ne oraz z zakre­su porad­nic­twa socjal­ne­go i rodzin­ne­go dla osób nie­peł­no­spraw­nych i ich rodzin po uzgod­nie­niu ter­mi­nu w biu­rze KSON.

KAAS orga­ni­zu­je zaję­cia dla senio­rów na base­nie ”TER­MY CIE­PLIC­KIE”- pły­wa­nie i gim­na­sty­ka w ponie­dział­ki i piątki.

INFOR­MU­JE­MY- OD 13 LISTO­PA­DA 2017 TER­MY CIE­PLIC­KIE ZAMKNIĘ­TE PRZEZ DWA TYGO­DNIE / pra­ce konserwatorskie/