Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Księ­stwo Zię­bic­kie — zaproszenie

ksistwo ziębickieSer­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nej wizy­cie stu­dyj­nej w dniach 27–28 PAŹ­DZIER­NIK [PIĄ­TEK /SOBOTA] DO KSIĘ­STWA ZIĘBICKIEGO. 

Wizy­ta stu­dyj­na ma na celu przed­sta­wie­nie Pań­stwu dobrych prak­tyk pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej oraz ma zain­spi­ro­wać Pań­stwa do dzia­łań na rzecz wła­snej spo­łecz­no­ści lokalnej.

W pro­gra­mie jest zwie­dza­nie Kopal­ni Zło­ta oraz warsz­ta­ty warze­nia sera. Szcze­gó­ły znaj­dą Pań­stwo w załączniku.

Udział w wizy­cie mogą wziąć WSZY­SCY zain­te­re­so­wa­ni eko­no­mią spo­łecz­ną i nie tylko.

Załą­czam regu­la­min uczest­nic­twa. Wizy­ta jest cał­ko­wi­cie BEZ­PŁAT­NA. Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są dro­gą mailo­wą na adres: pabian@sirr.pl

Szcze­gó­ły wyjaz­du będą omó­wio­ne na spo­tka­niu orga­ni­za­cyj­nym dnia: 25.10.2017 GODZI­NA. 9:00.

SER­DECZ­NIE ZAPRA­SZA­MY, BĘDZIE SMACZ­NIE I CIEKAWIE

Mag­da­le­na Pabian