Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Utrud­nio­ny dostęp do usług medycznych

zębyx400Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od kil­ku lat ana­li­zu­je wspól­nie z inny­mi Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi i pacjen­ta­mi dostęp miesz­kań­ców, a szcze­gól­nie osób nie­peł­no­spraw­nych nasze­go regio­nu do usług medycznych.

W tym też kon­tek­ście prze­ana­li­zo­wa­no decy­zję Dol­no­ślą­skie­go oddzia­łu NFZ we Wro­cła­wiu. Już ana­li­za podzia­łu kon­trak­to­wa­nych środ­ków na prze­strze­ni bie­żą­ce­go roku skła­nia nas do stwier­dze­nia, że jele­nio­gór­skie jest dys­kry­mi­no­wa­ne poprzez przy­ję­cie błęd­ne­go sys­te­mu dys­try­bu­cji środ­ków. Świad­czą o tym mię­dzy inny­mi przy­ta­cza­ne przykłady.

Kon­trakt doty­czą­cy nie­peł­no­spraw­nych pacjen­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych leczo­nych w znie­czu­le­niu ogól­nym został skie­ro­wa­ny do przy­chod­ni sto­ma­to­lo­gicz­nej w Woło­wie i Ole­śni­cy (odpo­wied­nio 90 i 160 km od Jele­niej Góry). Miej­sco­wo­ści te są bar­dzo sła­bo sko­mu­ni­ko­wa­ne i per­spek­ty­wa prze­miesz­cza­nia się do wyty­po­wa­nych pla­có­wek przez miesz­kań­ców kotli­ny jele­nio­gór­skiej jest wyjąt­ko­wo utrud­nio­na. Z pla­ców­ki reali­zu­ją­cej ten kon­trakt w Jele­niej Górze od 15 lat korzy­sta­ły głów­nie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią umy­sło­wą, któ­re bez udzia­łu ane­ste­zjo­lo­ga nie są w sta­nie znieść dole­gli­we­go zabie­gu. Mię­dzy inny­mi, być może w wyni­ku naszych inter­wen­cji szcząt­ko­wy kon­trakt na te zabie­gi medycz­ne został przy­zna­ny przy­chod­ni w Jele­niej Górze, jed­nak jego war­tość w mini­mal­nym stop­niu zaspa­ka­ja rze­czy­wi­ste potrze­by: mówi Sta­ni­sław Schu­bert Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi jele­nio­gór­skiej. Według naszej wie­dzy ponad 70 % war­to­ści kon­trak­tu skie­ro­wa­no do przy­chod­ni w Woło­wie i Oleśnicy.

Kon­trakt na chi­rur­gicz­ną opie­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną, któ­ra od roku 2009 pro­wa­dzo­na była w Jele­niej Górze przy­zna­no przy­chod­niom chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej we Lwów­ku Ślą­skim i Bole­sław­cu ska­zu­jąc tym samym pacjen­tów z nasze­go regio­nu na wie­lo­go­dzin­ne podró­że w celu wyko­na­nia zabie­gów. Ofe­ren­to­wi pro­wa­dzą­ce­mu taki gabi­net w Jele­niej Górze od 8 lat odmó­wio­no kon­trak­tu ze wzglę­du na brak środków.

Ofer­ta dzien­ne­go ośrod­ka reha­bi­li­ta­cji w Jele­niej Górze świad­czą­ca od 10 lat usłu­gi dla ponad 300 pacjen­tów rocz­nie, w tym dzie­ci i senio­rów głów­nie nie­peł­no­spraw­nych, wypo­sa­żo­na w jedy­ną w sub­re­gio­nie komo­rę krio­ge­nicz­ną zosta­ła odrzu­co­na, a kon­trakt przy­zna­no pla­ców­ce ze Lwów­ka Ślą­skie­go o bar­dzo trud­nym dostę­pie komu­ni­ka­cyj­nym. Kon­trakt reali­zo­wa­ny będzie w pla­ców­ce znaj­du­ją­cej się na obrze­żach Gry­fo­wa Ślą­skie­go co auto­ma­tycz­nie ska­zu­je wie­lu dotych­cza­so­wych pacjen­tów na prze­rwa­nie lecze­nia. Od czerw­ca bie­żą­ce­go roku, mówi Agniesz­ka Nowak — dorad­ca KSON odbie­ra­my wie­le tele­fo­nów i skarg ze stro­ny nie­peł­no­spraw­nych pacjen­tów, któ­rzy słusz­nie żalą się na sys­tem „obsza­rów kon­trak­to­wa­nia” nie uwzgled­nia­ją­cym popu­la­cji miesz­kań­ców korzy­sta­ją­cych z usług medycz­nych. Ten sys­tem zmu­sza pacjen­tów do odby­wa­nia dale­kich podró­ży do odda­lo­nych od ich miej­sca zamiesz­ka­nia gabi­ne­tów spe­cja­li­stycz­nych. Nie każ­dy prze­cież ma wła­sny śro­dek loko­mo­cji, a korzy­sta­nie z publicz­ne­go trans­por­tu wła­ści­wie w wie­lu przy­pad­kach unie­moż­li­wia kon­ty­nu­owa­nie leczenia.

W spra­wie tej KSON wystą­pił do Dyrek­to­ra Dol­no­ślą­skie­go Oddzia­łu NFZ, Samo­rzą­dow­ców i jele­nio­gór­skich Parlamentarzystów.