Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unie­waż­nie­nie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/10/2017

Zgod­nie z punk­tem XI. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/10/2017 infor­mu­je­my, iż nastę­pu­je unie­waż­nie­nia w/w zapy­ta­nia ofertowego.