Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Język Migo­wy — kursy

νοηματική γλώσσα 300x198Czy­tel­ni­ku… czy pró­bo­wa­łeś kie­dy­kol­wiek wyobra­zić sobie sytu­ację, w któ­rej idziesz do urzę­du, sądu czy innej insty­tu­cji pań­stwo­wej, a tam pra­cow­ni­cy, mówią do Cie­bie w zupeł­nie obcym języ­ku np.: chińskim? 

Zapew­ne zba­wien­na była­by oso­ba, któ­ra posłu­gu­je się two­im języ­kiem — tłu­macz. Zba­wien­ne dla­te­go, że czę­sto spra­wy, któ­re tam zała­twia­my są same w sobie trud­ne, a brak moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji, z grun­tu odbie­ra moż­li­wość jej załatwienia.

W takiej sytu­acji są oso­by Głu­che, któ­re są Pola­ka­mi i we wła­snym kra­ju nie mają zapew­nio­ne­go tłu­ma­cza w tych insty­tu­cjach. Dla­te­go waż­ne jest aby­śmy wyszli temu naprze­ciw i jako pra­cow­ni­cy tych miejsc pozna­li i posłu­gi­wa­li Pol­skim Języ­kiem Migo­wym – języ­kiem Głuchych.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy współ­pra­cy Fun­da­cji Insty­tu­tu Rewa­li­da­cji i Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych LIRA orga­ni­zu­je kom­plet szko­leń z Pol­skie­go Języ­ka Migo­we­go dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków insty­tu­cji pań­stwo­wych i będą­cych poza nimi. Szko­le­nia prze­pro­wa­dzo­ne będą w cyklu 4- modu­ło­wym, w któ­rym już dru­gi moduł jest pro­wa­dzo­ny przez natyw­ne­go użyt­kow­ni­ka języ­ka migo­we­go – oso­bę Głuchą.

Cały cykl to 220h dydak­tycz­nych (część teo­re­tycz­na i warsz­ta­ty), któ­ry przy­go­to­wu­je do egza­mi­nu na cer­ty­fi­ko­wa­ne­go Tłu­ma­cza Języ­ka Migo­we­go T1 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­ski Zwią­zek Głu­chych zarząd głów­ny w War­sza­wie oraz cen­trum Edu­ka­cji Języ­ka Migo­we­go w War­sza­wie. Pro­wa­dzą­cy zaję­cia to oso­ba ze śro­do­wi­ska osób Głu­chych – Coda – sły­szą­ce dziec­ko nie­sły­szą­cych rodzi­ców – Bie­gły Sądo­wy Tłu­macz Języ­ka Migo­we­go oraz wie­lo­let­ni wykła­dow­ca języ­ka migowego.

O ten tytuł będą mogli ubie­gać się uczest­ni­cy szko­le­nia po zda­nym egza­mi­nie T1, skła­da­jąc wnio­sek do sądu. Cze­go życzy­my uczest­ni­kom, a zwłasz­cza oso­bom Głu­chym, któ­re będą czu­li się spraw­ni, bo tyl­ko barie­ra komu­ni­ka­cyj­na czy­ni ich nie­peł­no­spraw­ny­mi – zmień­my to.

Agniesz­ka N.