Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O cukrzy­cy raz jesz­cze i nie ostatni

viktoza Od kil­ku lat kar­ko­no­ski sej­mik osób nie­peł­no­spraw­nych wspól­nie z dol­no­ślą­ski­mi dia­be­ty­ka­mi podej­mu­je pro­be zmniej­sze­nia cen leków prze­ciw­cu­krzy­co­wych. Dzis przy­po­mi­na­my histo­rię leku o nazwie Victoza.

To pre­pa­rat do wstrzy­ki­wa­nia z gru­py leków inkre­ty nowych powszech­nie z dobrym skut­kiem sto­so­wa­ny w nie­któ­rych typach cukrzy­cy na świecie.

W Pol­sce nie­ste­ty nie­re­fun­do­wa­ny, a jego mie­sięcz­ny koszt waha się od 400 do 600 zło­tych w zależ­no­ści od apte­ki. Dziś przy­po­mi­na­my losy bata­lia o tań­sza Vic­to­ze łącz­nie ze sta­no­wi­skiem urzę­du ochro­ny konsumenta.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=580849B5

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=34067708

W zasa­dzie wszy­scy urzęd­ni­cy i urzę­dy żyją w spo­ko­ju i poczu­ciem dobrze speł­nio­ne­go obo­wiąz­ku ale dostęp do nowej tech­no­lo­gi far­ma­ko­lo­gicz­nej choć­by na pod­sta­wie Vic­to­zy jest utrud­nio­ny. Jak to się dzie­je ze lek ten jest refun­do­wa­ny w UE a w Pol­sce nie. Może to powin­ny być zmie­nio­ne prze­pi­sy regu­lu­ją­ce zasa­dy refun­da­cji leków. pro­blem tez pole­ga na tym ze każ­dy z wystę­pu­ją­cych w tej spra­wie urzę­dów zała­twia spra­wę od deski do deski ale tyl­ko w ramach kom­pe­ten­cji swo­je­go urzę­du. nie ma nie­ste­ty insty­tu­cji prze­ka­zy­wa­nia spra­wy do uzu­peł­nia­ją­cych dzia­łań w innych resor­tach spra­wa Vic­to­zy jest nadal istot­na i dla­te­go w inte­re­sie pacjen­tów będzie­my ją kontynuowali.

KSON