Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych (CIWON) 2017

infolinia ciwonx400Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od 4 lat reali­zu­je przy dofi­nan­so­wa­niu PFRON pro­jekt pod nazwą Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych (CIWON). Skie­ro­wa­ny jest on do osób nie­peł­no­spraw­nych i ich oto­cze­nia i gene­ral­nie pole­ga na udzie­la­niu porad z zakre­su pra­wa, psy­cho­lo­gii i zagad­nień socjalnych. 

W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach podej­mu­je­my rów­nież inter­wen­cje przez Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jele­nio­gór­skiej: mówi Pani Agniesz­ka Nowak dorad­ca z KSON‑u. Pro­jekt w roku bie­żą­cym reali­zo­wa­ny jest na tere­nie 4 woje­wództw; dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go, łódz­kie­go i lubu­skie­go. Biu­ro pro­jek­tu ma swo­ją sie­dzi­bę w KSON-nie nato­miast biu­ra tere­no­we, w któ­rych rów­nież zatrud­nie­ni są dorad­cy funk­cjo­nu­ją w Cie­szy­nie, Łodzi i Gorzo­wie Wielkopolskim.

Infla­cja pra­wa to jest: czę­sto zmie­nia­ją­ce się zasa­dy i pro­ce­du­ry postę­po­wa­nia wobec oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Wyma­ga­ją ze stro­ny osób obsłu­gu­ją­cych pro­jekt sta­łej edu­ka­cji. Oprócz śle­dze­nia nowo­ści w Inter­ne­cie okre­so­wo dorad­cy szko­le­ni są przez pra­cow­ni­ków MOPS‑u (takie szko­le­nie odby­ło się w mar­cu br.), a w ubie­głym tygo­dniu odby­ło się szko­le­nie z zakre­su orzecz­nic­twa poza­ren­to­we­go, czy­li dzia­łal­no­ści Powia­to­wych Zespo­łów do Spraw Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści. Ta pro­ble­ma­ty­ka budzi duże zain­te­re­so­wa­nie, a decy­zje w znacz­nym stop­niu są przed­mio­tem odwo­łań ze stro­ny zain­te­re­so­wa­nych. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła Pani Kata­rzy­na Łobacz- Cho­wań­ska- Sekre­tarz Powia­to­we­go Zespo­łu do Spraw Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści w Jele­niej Górze.

Omó­wio­no spra­wy co, do któ­rych więk­szość osób odwie­dza­ją­cych Orzecz­nic­two i sta­ra­ją­cych się o wyda­nie orze­cze­nia, nie zna lub ma o nich dość powierz­chow­ną wiedzę.

Oto naj­czę­ściej zada­wa­ne pytania:

-Komu przy­słu­gu­ją kar­ty par­kin­go­we? — Kar­ta par­kin­go­wa przy­słu­gu­je oso­bie legi­ty­mu­ją­cej się pra­wo­moc­nym orze­cze­niem o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści bez wzglę­du na sym­bol przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści, jeśli lekarz orzecz­nik stwier­dzi, że oso­ba posia­da znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się (w punk­cie 9 orze­cze­nia musi zawie­rać się zapis „speł­nia”); Oso­bie legi­ty­mu­ją­cej się orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści z przy­naj­mniej jed­nym z wymie­nio­nych sym­bo­li przy­czyn nie­peł­no­spraw­no­ści: 04‑O, 05‑R, 10‑N, jeśli lekarz orzecz­nik stwier­dzi, że oso­ba posia­da znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się (w punk­cie 9 orze­cze­nia musi zawie­rać się zapis „speł­nia”); Dziec­ku do 16. roku życia ze znacz­nie ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się; Pla­ców­kom zaj­mu­ją­cym się opie­ką, reha­bi­li­ta­cją lub edu­ka­cją osób nie­peł­no­spraw­nych, mają­cych znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się.

-Kie­dy skła­dać moż­na odwo­ła­nie od wyda­ne­go orze­cze­nia lekar­skie­go? – Odwo­ła­nie od orze­cze­nia skła­da się, zgod­nie z poucze­niem zawar­tym w orze­cze­niu, w cią­gu 14 dni od dnia jego otrzy­ma­nia, adre­su­jąc do Woje­wódz­kie­go Zespo­łu ds. Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści we Wro­cła­wiu, za pośred­nic­twem Zespo­łu, któ­ry wyda­wał decyzję.

— Kie­dy skła­dać moż­na doku­men­ty przed przy­stą­pie­niem na kolej­ną komi­sję lekar­ską? – Oso­ba nie­peł­no­spraw­na posia­da­ją­ca orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści lub stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści wyda­ne na czas okre­ślo­ny może wystą­pić z wnio­skiem o ponow­ne usta­le­nie nie­peł­no­spraw­no­ści lub stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści, nie wcze­śniej niż 30 dni przed upły­wem waż­no­ści posia­da­ne­go orzeczenia.

-Zapo­wia­da­no nowe legi­ty­ma­cje dla osób z gru­pą nie­peł­no­spraw­no­ści - od dnia 1 sierp­nia b.r. zespo­ły orze­ka­ją­ce wyda­wać będą nowe legi­ty­ma­cje doku­men­tu­ją­ce nie­peł­no­spraw­ność. Nie­zna­ny jest jesz­cze wzór doku­men­tu, ponie­waż do dnia 18 maja trwa kon­kurs na naj­lep­szy pro­jekt sza­ty gra­ficz­nej. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat dostęp­nych jest na stro­nie www.niepelnosprawni.gov.pl Legi­ty­ma­cje wyda­ne do 31 lip­ca b.r. zacho­wa­ją swo­ją waż­ność. Jedy­nie posia­da­cze orze­czeń, któ­rzy po raz pierw­szy zło­żą wnio­sek o wyda­nie legi­ty­ma­cji od dnia 1 sierp­nia, otrzy­ma­ją nowy doku­ment, bez­płat­nie. W sytu­acji zagu­bie­nia lub znisz­cze­nia legi­ty­ma­cji, na wnio­sek oso­by zain­te­re­so­wa­nej zosta­nie wyda­ny dupli­kat, za któ­ry już trze­ba będzie uiścić opła­tę w wyso­ko­ści 15 zł.

-Jakie są upraw­nie­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej w okre­sie przej­ścio­wym pomię­dzy wyda­niem nowe­go, a koń­cem poprzed­nie­go orze­cze­nia? – Nie­ste­ty, oso­ba ocze­ku­ją­ca na wyda­nie kolej­ne­go orze­cze­nia o niepełnosprawności/ stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, nie­po­sia­da­ją­ca inne­go waż­ne­go orze­cze­nia, pozba­wio­na jest w świe­tle pra­wa sta­tu­su oso­by nie­peł­no­spraw­nej, co ozna­cza, iż nie może korzy­stać z ulg i upraw­nień skie­ro­wa­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych, do cza­su uzy­ska­nia nowe­go orzeczenia.

— W jakim try­bie moż­na skła­dać nowe wnio­ski o usta­le­nie stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści gdy poprzed­nia decy­zja jest nie­ko­rzyst­na? – Jeśli oso­ba jest nie­za­do­wo­lo­na z decy­zji, w cią­gu 14 dni może zło­żyć odwo­ła­nie, o czym mowa jest powy­żej. Nato­miast w sytu­acji, kie­dy oso­ba zain­te­re­so­wa­na posia­da orze­cze­nie wyda­ne na sta­le lub okre­so­wo, ale ter­min waż­no­ści orze­cze­nia jesz­cze nie upły­wa, moż­na sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści orze­ka­nia się ze wzglę­du na zmia­nę sta­nu zdro­wia, jeże­li taka zmia­na fak­tycz­nie nastą­pi­ła. Koniecz­nym jest w tym przy­pad­ku zło­że­nie wnio­sku, zaświad­cze­nia lekar­skie­go, oraz doku­men­ta­cji medycz­nej, któ­ra przy­by­ła od cza­su poprzed­niej komi­sji. Po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia wyda­wa­na jest decy­zja uwzględ­nia­ją­ca zmia­nę sta­nu zdro­wia, lub też decy­zja odmow­na, kie­dy lekarz orzecz­nik stwier­dził, iż zmia­na nie nastą­pi­ła. Każ­do­ra­zo­wo, wyda­na wcze­śniej decy­zja nie zosta­je uchy­la­na i nadal funk­cjo­nu­je w obro­cie prawnym.

Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni mogą zasię­gnąć infor­ma­cji nie tyl­ko w powyż­szych spra­wach w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47a pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025, mailo­wo na adres biuro@kson.pl lub oso­bi­ście od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.00 do 16.00

W spra­wach tych moż­na rów­nież kon­tak­to­wać się z Powia­to­wym Zespo­łem Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści w Jele­niej Górze, Al. Jana Paw­ła II 7, w dni powsze­dnie w godzi­nach urzę­do­wa­nia, tj: Ponie­dzia­łek: 8:00–16:00 Wtorek/środa/piątek: 10:00–14:00 Czwar­tek: 10:00–16:00 lub pod nume­rem tele­fo­nu: 75 64 38 090

Podob­ne szko­le­nie w naj­bliż­szym cza­sie pra­cow­ni­cy KSON‑u odbę­dą z Zakła­dem Ubez­pie­czeń Społecznych.