Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

2. Ogól­no­pol­ska Wysta­wa Zna­ków Graficznych

znak graficzny wystawaWer­ni­saż: 20 kwiet­nia (czwar­tek),

godz. 18:00 Wysta­wa potrwa do 10 czerw­ca 2017 r. 

Znak to jeden z pod­sta­wo­wych ele­men­tów komu­ni­ka­cji wizu­al­nej. Abs­trak­cyj­ne sym­bo­le, pla­stycz­ne meta­fo­ry i gra­ficz­ne skró­ty są jak syla­by czy lite­ry gra­ficz­ne­go sys­te­mu języ­ko­we­go, w któ­rym jak w soczew­ce odbi­ja się histo­ria dane­go spo­łe­czeń­stwa, czy kra­ju. Od koń­ca lat 60. w Pol­sce nie powsta­ła żad­na wysta­wa ani publi­ka­cja podej­mu­ją­ca pró­bę cało­ścio­we­go poka­za­nia histo­rii zna­ków gra­ficz­nych oraz iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nych. Na wysta­wie zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną prze­kro­jo­wo pol­skie zna­ki oraz sys­te­my komu­ni­ka­cji wizu­al­nej. Eks­po­zy­cja przy­po­mni iko­nicz­ne pro­jek­ty z lat 1945–1969, przy­bli­ży histo­rię pol­skiej gra­fi­ki użyt­ko­wej, a tak­że pozwo­li skon­fron­to­wać doko­na­nia nesto­rów pro­jek­to­wa­nia z naj­now­szy­mi pra­ca­mi z dzie­dzi­ny pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go. Eks­po­zy­cja zosta­nie podzie­lo­na na trzy części.

Pierw­sza część jest odtwo­rze­niem legen­dar­nej Pierw­szej Ogól­no­pol­skiej Wysta­wy Zna­ków Gra­ficz­nych z 1969 roku. Na wysta­wie odby­wa­ją­cej się w Związ­ku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków w War­sza­wie, poka­za­no wów­czas 335 pro­jek­tów, wybra­nych przez Komi­sje Kwa­li­fi­ka­cyj­ną z nade­sła­nych zgło­szeń – m. in. znak Pekao, Mody Pol­skiej, CPN‑u, Uni­try, Domu Han­dlo­we­go „Teli­me­na”, czy inne dziś iko­nicz­ne zna­ki gra­ficz­ne takich twór­ców jak: Ryszard Bojar, Roman Duszek, Jan Hol­len­der, Emi­lia Noż­ko-Paproc­ka, Karol Śliw­ka, Leon Urbański.

Dru­ga część eks­po­zy­cji przed­sta­wi 335 naj­now­szych zna­ków powsta­łych w latach 2000–2015, wybra­nych przez Radę Kon­sul­tan­tów i Komi­sa­rzy wysta­wy (Ryszar­da Boja­ra, Mar­tę Gawin, Vik­to­riyę Gra­bow­ską, Micha­ła Łojew­skie­go, Kata­rzy­nę Roj, Kubę Sowiń­skie­go, Mar­ci­na Wol­ne­go oraz Patry­ka Har­dziej i Rene Wawrz­kie­wi­cza) spo­śród 3000 zgłoszeń.

W ramach czę­ści trze­ciej zapre­zen­tu­je­my zna­ki / logo­ty­py naj­waż­niej­szych firm i insty­tu­cji od lat zwią­za­nych z regio­nem. Będą wśród nich: Agen­cja Rekla­my i Pro­mo­cji DAMI Sp. z o.o., Huta Szkła Krysz­ta­ło­we­go Julia, Przed­się­bior­stwo Far­ma­ceu­tycz­ne Jel­fa S.A., JZO S.A., Kar­ko­no­ski Park Naro­do­wy, Nowi­ny Jele­nio­gór­skie, PMPo­land S.A. Pro­du­cent Maszyn Papier­ni­czych, Przed­się­bior­stwo Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji “Wod­nik” Sp. z o.o., Polco­lo­rit S.A., Tele­wi­zja STRIMEO.TV, Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da, Ter­my Cie­plic­kie, Uzdro­wi­sko Cie­pli­ce Sp. z o.o. — Gru­pa PGU, Zakła­dy Cera­micz­ne BOLE­SŁA­WIEC Sp. z o.o.

Dru­ga Ogól­no­pol­ska Wysta­wa Zna­ków Gra­ficz­nych zosta­ła poka­za­na w Cen­trum Desi­gnu w Gdy­ni, w Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie będzie pre­zen­to­wa­na od 13 listo­pa­da do 31 grud­nia 2015. W 2016 roku eks­po­zy­cja zosta­nie prze­nie­sio­na do Gale­rii BWA Dizajn w Wro­cła­wiu, Zam­ku Cie­szyn, Bun­kra Sztu­ki w Kra­ko­wie, gale­rii BWA Tar­nów oraz kolej­nych gale­rii, muze­ów i insty­tu­cji kul­tu­ry w Pol­sce. Wer­ni­sa­żom towa­rzy­szyć będą wykła­dy, warsz­ta­ty i spo­tka­nia. komi­sa­rze wysta­wy: Patryk Har­dziej, Rene Wawrz­kie­wicz. rada kon­sul­tan­tów: Ryszard Bojar, Mar­ta Gawin, Vik­to­riya Gra­bow­ska, Michał Łojew­ski, Kata­rzy­na Roj, Kuba Sowiń­ski i Mar­cin Wol­ny. Współ­pra­ca przy two­rze­niu wystawy:Tomasz Chą­dzyń­ski, Piotr Chu­chla, Ewa Chu­dec­ka, Alek­san­der Droż­dżew­ski, Artur Jewu­ła, Tomasz Jurec­ki, Ksa­we­ry Kir­klew­ski, Mar­ta Kowal­ska, Adam Nowiń­ski, Marian­na Pasz­kow­ska, Patry­cja Pod­ko­ściel­ny, Mar­ta Sar­now­ska, Szy­mon Sawic­ki, Jago­da Sosiń­ska, Kaja Stęp­kow­ska, Piotr Śli­żew­ski, Niko­la Troj­nar, Julek Wierz­chow­ski, Zuzan­na Zamorska.

znak gra­ficz­ny: Karol Śliw­ka Eks­po­zy­cji wysta­wy w BWA towa­rzy­szy­ło będzie opro­wa­dza­nie kura­tor­skie, któ­re roz­pocz­nie się 20 kwiet­nia o godz. 13.00 Wysta­wa reali­zo­wa­na dzię­ki pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra.

Zapra­sza­my!!!