Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­gram Pomo­cy Dzie­ciom sty­pen­dia dla dzie­ci w cięż­kim sta­nie klinicznym

Stypendia SPES grafika 2017spesPro­gram Pomo­cy Dzie­ciom jest skie­ro­wa­ny do rodzin znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej, opie­ku­ją­cych się dzieć­mi, któ­re wsku­tek cho­ro­by lub wypad­ku zna­la­zły się w cięż­kim sta­nie kli­nicz­nym. Są to dzie­ci wyma­ga­ją­ce wspar­cia funk­cji życio­wych za pomo­cą respi­ra­to­ra bądź kon­cen­tra­to­ra tle­nu, kar­mie­nia doje­li­to­we­go lub poza­je­li­to­we­go, innych cało­do­bo­wych spe­cja­li­stycz­nych zabie­gów opie­kuń­czych i pielęgnacyjnych.

Chce­my pomóc tym, któ­rzy ze swym cier­pie­niem i ogrom­ny­mi pro­ble­ma­mi pozo­sta­ją osa­mot­nie­ni. Utwo­rzy­li­śmy fun­dusz pomo­cy sty­pen­dial­nej aby zebra­ne środ­ki roz­dy­spo­no­wać wśród naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Pro­ce­du­ry pro­gra­mu zosta­ły przez nas tak zapla­no­wa­ne, by w jak naj­mniej­szym stop­niu obcią­ża­ły wnio­sko­daw­ców i sty­pen­dy­stów. Oso­by ubie­ga­ją­ce się o przy­zna­nie świad­cze­nia skła­da­ją dro­gą elek­tro­nicz­ną wnio­sek, do któ­re­go nie są załą­cza­ne żad­ne doku­men­ty. Dopie­ro po ana­li­zie wnio­sków kon­tak­tu­je­my się z rodzi­na­mi, wstęp­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ny­mi do pro­gra­mu, któ­re kom­ple­tu­ją potrzeb­ną doku­men­ta­cję i prze­sy­ła­ją nam do weryfikacji.

Wyso­kość sty­pen­dium jest usta­la­na indy­wi­du­al­nie dla każ­dej z rodzin — jest ono przy­zna­wa­ne na okres jed­ne­go roku z moż­li­wo­ścią kon­ty­nu­acji. Przy­zna­ne świad­cze­nie pie­nięż­ne (sty­pen­dium) nie wyma­ga żad­ne­go roz­li­cza­nia i doku­men­to­wa­nia wydat­ków. O prze­zna­cze­niu uzy­ska­nych w ten spo­sób środ­ków decy­du­je rodzi­na. Jed­nym z klu­czo­wych zało­żeń Pro­gra­mu jest dąże­nie do trwa­łej popra­wy sytu­acji życio­wej sty­pen­dy­stów, na przy­kład poprzez zmia­nę warun­ków miesz­ka­nio­wych czy też pod­wyż­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych zarob­ku­ją­cych człon­ków rodziny.

Wnio­ski przyj­mu­je­my do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Two­je dziec­ko znaj­du­je się w cięż­kim sta­nie kli­nicz­nym, wyma­ga cało­do­bo­wych spe­cja­li­stycz­nych zabie­gów opie­kuń­czych i pie­lę­gna­cyj­nych, a Two­ja rodzi­na znaj­du­je się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej, jesteś poten­cjal­nym adre­sa­tem nasze­go stypendium.

Wszyst­kie infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej: www.dla-dzieci.spes.org.pl