Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­ca? Jestem na TAK! — 25 mar­ca 2017 spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne w KSON

praca jestem na takJeśli jesteś oso­bą nie­za­trud­nio­ną i posia­dasz orze­czo­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza Cię do udzia­łu w pro­jek­cie, któ­ry może odmie­nić Two­je życie.

Udział w pro­jek­cie to szan­sa na naby­cie umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­cych pra­cę m.in. w bran­ży usług hote­lar­skich, czy finan­so­wo-ubez­pie­cze­nio­wych w tym m.in. roz­li­czeń kadro­wo­pła­co­wych na płasz­czyź­nie fir­ma-PFRON. Oso­by bio­rą­ce udział w pro­jek­cie będą mogły sko­rzy­stać m.in. z:
- płat­nych sta­ży zawo­do­wych,
- wspar­cia psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka oraz tre­ne­ra pra­cy
- pomo­cy asy­sten­ta oso­by nie­peł­no­spraw­nej
- wyjaz­do­wych warsz­ta­tów integrująco-motywujących.

Ponad to uczest­ni­cy pro­jek­tu, będą mie­li szan­sę na pozna­nie pod­staw e‑marketingu, opa­no­wa­nie zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go (z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hote­lar­sko-tury­stycz­ną), naby­cia umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­cych pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę klienta.

Zapra­sza­my na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce wyżej wspo­mnia­ne­go pro­jek­tu 25 mar­ca 2017 r. o godzi­nie 11:00 w KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, Jele­nia Góra.

Rów­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że ter­min zamknię­cia rekru­ta­cji został prze­su­nię­ty na 31 mar­ca. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl,
w godzi­nach pra­cy biu­ra (od ponie­dział­ku do piąt­ku 10.00–16.00)
pod nume­rem tele­fo­nu 75–75-242–54 oraz
u Koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu pod adre­sem e‑mail: koordynator@kson.pl

Sko­rzy­staj z oka­zji — odmień swo­je życie!

Pro­jekt: „Pra­ca? Jestem na TAK: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON w ramach 24 kon­kur­su ofert. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds