Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tele­opie­ka – nowo­cze­sna pomoc dla osób star­szych i niepełnosprawnych

1tuUpad­ki dla osób powy­żej 65 roku życia nie są niczym rzad­kim. Mogą się one zda­rzyć codzien­nie i o każ­dej porze. Nie­ste­ty, ale w tym wie­ku czę­sto skut­ku­ją one poważ­ny­mi ura­za­mi, któ­re powin­ny być natych­miast leczo­ne. Tego typu i inne kry­zy­so­we sytu­acje są szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne dla osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych miesz­ka­ją­cych samot­nie – mogą one bowiem spę­dzić wie­le godzin, a nawet dni w ocze­ki­wa­niu na pomoc, co w rezul­ta­cie zmniej­sza szan­se na peł­ne wyzdro­wie­nie. Na szczę­ście z pomo­cą przy­cho­dzi teleopieka. 

Tema­ty­kę spra­wo­wa­nia opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i infor­ma­tycz­nych – czy­li wła­śnie tele­opie­ki – posta­no­wił miesz­kań­com Jele­niej Góry przy­bli­żyć Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON).

To z jego ini­cja­ty­wy w dniu 13 mar­ca odby­ła się kon­fe­ren­cja na temat moż­li­wo­ści, jakie daje ta nowo­cze­sna for­ma opie­ki i pomo­cy, z któ­rej coraz2tx400 czę­ściej korzy­sta­ją oso­by star­sze i nie­peł­no­spraw­ne na całym świe­cie. Głów­nym pre­zen­te­rem na kon­fe­ren­cji był Ryszard Het­na­ro­wicz — Pre­zes Kra­jo­we­go Cen­trum Tele­opie­ki, jed­nej z pierw­szych w Pol­sce firm, któ­ra zaim­por­to­wa­ła ten poży­tecz­ny pomysł. W spo­tka­niu wzię­ło udział ponad 20 lide­rów orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. To było bar­dzo waż­ne wyda­rze­nie – mówi Lech Rataj wice pre­zes KSON i lider Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów. Na tym spo­tka­niu dowie­dzie­li­śmy się, jak dzia­ła sys­tem, jakie są kosz­ty jego obsłu­gi dla odbior­cy, pozna­li­śmy tak­że histo­rię tele­opie­ki, któ­ra w USA się­ga XX w i jest bar­dzo moc­no roz­po­wszech­nio­na w Anglii i Skandynawii.

3tx400Oso­ba, któ­ra zde­cy­du­je się na sko­rzy­sta­nie z usłu­gi tele­opie­ki otrzy­ma dwa urzą­dze­nia – sta­cję bazo­wą oraz bran­so­let­kę, któ­rą powin­na nosić zawsze ze sobą. Są one wypo­sa­żo­ne w cha­rak­te­ry­stycz­ny przy­cisk SOS. Po jego naci­śnię­ciu urzą­dze­nie połą­czy się z odpo­wied­nio prze­szko­lo­ny­mi opie­ku­na­mi i leka­rza­mi, pra­cu­ją­cy­mi w Cen­trum Tele­me­dycz­nym. Czu­wa­ją oni 24 godzi­ny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu nad bez­pie­czeń­stwem osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych i udzie­la­ją im nie­zbęd­nej pomo­cy (w tym, jeśli ist­nie­je taka potrze­ba, zapew­nia­ją inter­wen­cję rodzi­ny, wska­za­nych sąsia­dów, a w osta­tecz­no­ści przy­jazd służb ratun­ko­wych). Urzą­dze­nie reagu­je rów­nież na brak aktyw­no­ści rucho­wej pacjen­ta, co może być przy­czy­ną kry­zy­so­wej sytu­acji. Cała pro­ce­du­ra jest zatem bar­dzo pro­sta i sku­tecz­na – zapew­nia bez­pie­czeń­stwo i spo­kój ducha oso­bom star­szym, nie­peł­no­spraw­nym i ich bli­skim. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z roz­sze­rzo­ne­go pro­gra­mu przy uży­ciu urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją­ce­go loka­li­za­cję pacjen­ta w tere­nie (GPS). Sys­tem tele­me­dy­cy­ny – mówił Ryszard Het­na­ro­wicz – obej­mu­je na świe­cie ok. 27 mln osób (wg danych z 2015 r,) i sta­le rośnie. Może będzie to szcze­gól­nie przy­dat­ne w Pol­sce, gdzie sys­tem opie­ki nad oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi i senio­ra­mi jest dale­ki od doskonałości.3tu

Roz­wią­za­nie to, oprócz prak­tycz­nej korzy­ści dla pacjen­ta (nie­zwłocz­na inter­wen­cja) zapew­ni rów­nież kom­fort psy­chicz­ny rodzi­nie, bli­skim, a szcze­gól­nie dzie­ciom senio­rów czę­sto zamiesz­ku­ją­cym osobno.

Spo­tka­nie w KSON-ie – infor­mu­je Leszek Rataj – jest pierw­szą w Pol­sce prak­tycz­ną pre­zen­ta­cją zasad dzia­ła­nia syte­mu tele­me­dy­cy­ny łącz­nie z urzą­dze­nia­mi. Na spo­tka­niu wyty­po­wa­no gru­pę osób, któ­re otrzy­ma­ją na okres 2–3 mie­się­cy urzą­dze­nia w for­mie testo­wej. Po tym okre­sie i prze­pro­wa­dze­niu dogłęb­nej ana­li­zy, któ­rej wyni­ki zosta­ną prze­ka­za­ne poten­cjal­nym odbior­com sys­tem roz­po­wszech­nio­ny będzie rów­nież w innych regio­nach nasze­go woje­wódz­twa i kra­ju. War­to wspo­mnieć, że w tech­no­lo­gia XXI wie­ku wkra­cza do miesz­kań senio­rów, cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców 2tuKotli­ny Jele­nio­gór­skiej, bo oprócz wdra­ża­nej tele­me­dy­cy­ny testo­wa­ny jest rów­nież wśród nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych sys­tem new eye (nowe oko) uła­twia­ją­cy poru­sza­nie się w tere­nie, o czym pisa­li­śmy we wcze­śniej­szych publikacjach.

Wszel­kie infor­ma­cje moż­na zasię­gnąć w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze
ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a,
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 10:00 – 16:00
oraz e‑mailowo biuro2@kson.pl
lub tele­fo­nicz­nie na bez­płat­nej info­li­nii – 800 700 025. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds