Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­ność?… Nie ogra­ni­cza mnie!!!

Peł­no­moc­nik ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Col­le­gium Civi­tas, Col­le­gium Civi­tas i Fun­da­cja Col­le­gium Civi­tas orga­ni­zu­ją impre­zę inte­gra­cyj­ną o cha­rak­te­rze spor­to­wym pod nazwą: „NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NOŚĆ?… NIE OGRA­NI­CZA MNIE!!!”

wa wa banerImpre­za odbę­dzie się 17.03.2017 r., w Sali Rud­nie­wa, o godz.13.30 na tere­nie Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki.

Pomy­sło­daw­czy­nią i głów­ną koor­dy­na­tor­ką wyda­rze­nia jest Pani Gra­ży­na Mro­zow­ska, sta­żyst­ka Col­le­gium Civi­tas, bene­fi­cjent­ka pro­gra­mu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych KSON: Pra­ca? Jestem na tak!, któ­ry ma na celu akty­wi­za­cję osób nie­peł­no­spraw­nych na otwar­tym ryn­ku pra­cy. Jest to oso­ba poru­sza­ją­ca się na wóz­ku, wie­lo­let­nia zawod­nicz­ka szer­mier­ki, czyn­nie upra­wia­ją­ca sport.

Tema­tem spo­tka­nia jest przed­sta­wie­nie moż­li­wo­ści roz­wi­ja­nia pasji spor­to­wych przez oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Chce­my zwró­cić uwa­gę na spor­ty eks­tre­mal­ne, któ­re nie są w tym śro­do­wi­sku powszech­nie zna­ne. Zapro­sze­ni zosta­li spor­tow­cy nie­peł­no­spraw­ni kla­sy mistrzow­skiej z War­szaw­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Rug­by na Wóz­kach oraz Fun­da­cji Ava­lon Extre­me, a tak­że wie­lo­krot­ni meda­li­ści para­olim­pij­scy z Fun­da­cji Aka­de­mia Inte­gra­cji. Zapre­zen­tu­ją: rug­by na wóz­kach, drift, racing, site­wa­ke, soaring i szer­mier­kę na wóz­kach. Opo­wie­dzą o tych dys­cy­pli­nach, rów­nież o sobie. Oso­by z widow­ni będą mogły wypró­bo­wać sprzęt spor­to­wy, pojeź­dzić na wóz­ku do rug­by, sto­czyć poje­dy­nek szer­mier­czy. Fun­da­cja Ava­lon Extre­me pod­sta­wi pod PKiN samo­chód raj­do­wy, po spo­tka­niu będzie moż­na obej­rzeć auto, wsiąść za kierownicę.

Impre­za jest ogól­no­do­stęp­na, nie jest spon­so­ro­wa­na, dedy­ko­wa­na jest oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i peł­no­spraw­nym, stu­den­tom Col­le­gium Civi­tas, innych war­szaw­skich uczel­ni, jak rów­nież wszyst­kim zainteresowanym.PLAKATx400

Celem głów­nym pro­gra­mu jest poka­za­nie przez zapro­szo­nych gości, że nie­peł­no­spraw­ność nie jest ogra­ni­cze­niem, że moż­na reali­zo­wać swo­je pasje, marze­nia i osią­gać suk­ce­sy. Chce­my też zachę­cić do inte­gro­wa­nia się śro­do­wisk osób nie­peł­no­spraw­nych i peł­no­spraw­nych. Istot­ne zna­cze­nie ma poka­za­nie, że sport nie­peł­no­spraw­nych wła­ści­wie nie może ist­nieć bez pomo­cy ludzi spraw­nych. Chcie­li­by­śmy uwraż­li­wić, zachę­cić do współ­pra­cy, do włą­cze­nia się w wolon­ta­riat, któ­ry oprócz satys­fak­cji z nie­sie­nia pomo­cy, daje fan­ta­stycz­ne emo­cje i doświad­cze­nia, pły­ną­ce ze spor­tu i wspól­nych wyjaz­dów. Taka współ­pra­ca może stać się przy­sło­wio­wym oknem na nowe możliwości.

War­sza­wa jest koleb­ką wie­lu dys­cy­plin spor­tów nie­peł­no­spraw­nych. Poprzez nasze przed­się­wzię­cie chce­my poka­zać, że w tym mie­ście oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi mają warun­ki na to, aby reali­zo­wać się zawo­do­wo oraz spor­to­wo w licz­nych war­szaw­skich fun­da­cjach i stowarzyszeniach.

Col­le­gium Civi­tas jest uczel­nią bar­dzo przy­ja­zną oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Na róż­ne spo­so­by wspo­ma­ga swo­ich stu­den­tów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, rów­nież poprzez pro­mo­wa­nie cie­ka­wych dys­cy­plin spor­tu oraz sze­ro­ko rozu­mia­nej aktywności.

Nasi goście:
Fun­da­cja Aka­de­mia Inte­gra­cji — szer­mie­rze, para­olim­pij­czy­cy:
— Grze­gorz Plu­ta — zło­ty medal w sza­bli w Lon­dy­nie 2012
— Ste­fan Makow­ski — 3 meda­le w Ate­nach 2004 — Arka­diusz Jabłoń­ski — sre­bro w sza­bli w Syd­ney 2000, 2 meda­le w Ate­nach 2004
- Rado­sław Stań­czuk — 4 meda­le w Syd­ney, Ate­nach, Peki­nie i w Lon­dy­nie
War­szaw­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Rug­by na wóz­kach:
- Iza­be­la Sopal­ska-Rybak — zawod­nicz­ka kadry Pol­ski, kapi­tan dru­ży­ny
- Domi­nik Rymel — zawod­nik kadry Pol­ski
Fun­da­cja Ava­lon Extre­me:
- Tomasz Biduś — koor­dy­na­tor spor­tów eks­tre­mal­nych w fun­da­cji (drift, racing, rug­by na wóz­kach, sitwa­ke, soaring)
- Bar­tosz Osta­łow­ski — amba­sa­dor drift, jedy­ny w Euro­pie kie­row­ca raj­do­wy, kie­ru­ją­cy sto­pa­mi
- Igor Sikor­ski — amba­sa­dor sitwa­ke
- wolon­ta­riu­sze